Схема

Завантажити: "Структура Валківської районної державної адміністрації схематична"

Управління, відділи та інші структурні  підрозділи  райдержадміністрації

 1. Управління агропромислового розвитку
 2. Відділ соціально-економічного розвитку
 3. Управління праці та соціального захисту населення
 4. Фінансове управління
 5. Відділ освіти
 6. Сектор культури і туризму
 7. Сектор у справах молоді та спорту
 8. Архівний відділ
 9. Служба у справах дітей
 10. Центр надання адміністративних послуг

Управління агропромислового розвитку

 • здійснює організацію виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для загальнодержавних та регіональних потреб;
 • проводить економічний аналіз та прогнозує стан розвитку сільського господарства харчової та переробної промисловості на рівні району;
 • здійснює моніторинг аграрної реформи;
 • сприяє демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвитку ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві;
 • надає методологічну допомогу сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування, виробничої та фінансово – економічної діяльності;
 • забезпечує виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села. 

Начальник управління: Редько Марина Дмитрівна

Відділ соціально-економічного розвитку

 • бере участь у реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України;
 • забезпечує реалізацію державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;
 • бере участь у формуванні і проведенні державної регіональної політики;
 • проводить разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;
 • забезпечує реалізацію державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;
 • здійснює структурні зміни, а також державну інвестиційну та інноваційну політики;
 • забезпечує реалізацію державної цінової політики;
 • забезпечує реалізацію державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;
 • забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;
 • аналізує стан містобудування на території району;
 • бере участь у організації розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
 • координує діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;
 • забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
 • забезпечує в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів
 • бере участь у реалiзацiї державної полiтики у сферi цивiльного захисту;
 • здійснює органiзацiю вiдновлювальних робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;
 • забезпечує розроблення i здiйснення заходiв щодо пiдтримання готовностi органiв управлiння та сил територiальної пiдсистеми цивiльного захисту до дiй за призначенням у мирний час та в особливий перiод;
 • здiйснює разом з iншими органами управлiння територiальної пiдсистеми цивiльного захисту iнформацiйного забезпечення, впровадження сучасних iнформацiйних технологiй та створення банкiв даних з питань захисту населення;
 • бере участь у реалiзацiї державної полiтики у сфері житлово-комунального господарства.

Начальник відділу: Нестеренко Віктор Яковлевич

Управління праці та соціального захисту населення

 • координує діяльність  підприємств, установ i організацій усiх форм власності, спрямованої на удосконалення трудових вiдносин, забезпечення продуктивної зайнятості;
 • здійснює розробку i обґрунтування проектiв районних програм розвитку народонаселення, забезпечення соцiально-трудових прав окремих категорій найбiльш соціально-незахищених громадян;
 • забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятiсть населення, cоцiальний захист населення на пiдприємствах, в установах i органiзацiях району, незалежно вiд форм власності;
 • надає консультацiйні послуги пiд час вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв), проведення пiдготовчої роботи для укладання колективних договорiв мiж профспiлками i власниками пiдприємств, сприяє їх спiвробiтництву в полiпшеннi органiзацiї та умов працi, здійснює розв'язання проблем соцiального розвитку трудових колективiв, узагальнює практику укладання колективних договорiв, угод;
 • забезпечує захист соцiально незахищених громадян: пенсiонерiв, iнвалiдiв, одиноких непрацездатних, дiтей-сирiт, одиноких матерiв, багатодiтних сiмей, iнших громадян, якi внаслiдок недостатньої матерiальної забезпеченостi потребують допомоги та соцiальної пiдтримки з боку держави;
 • забезпечує своєчасне призначення та виплату державних допомог, надає адресну соцiальну допомогу та пiдтримку, призначає цiльову грошову допомогу, iнші компенсацiйниі заходи соцiального захисту,надає субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • здійснює нагляд за призначенням (перерахунком) та виплатою пенсій та допомог Пенсійним фондом України;
 • забезпечує змiцнення i розвиток матерiально-технiчної бази закладiв соцiального захисту населення, пiдвищення рівня i якостi обслуговування;
 • здiйснює разом з вiдповiдними управлiннями, вiддiлами районної державної адмiнiстрацiї i органами мiсцевого самоврядування, громадськими органiзацiями комплексних програм полiпшення обслуговування iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, одиноких непрацездатних громадян, а також престарiлих та всебiчний розвиток надомних форм їх обслуговування, здiйснення контролю за наданням послуг соцiального захисту;
 • забезпечує працевлаштування iнвалiдiв, сприяє здобуттю ними освiти, набуттю необхiдної квалiфiкацiї, матерiально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лiкуванню iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, надає протезно-ортопедичну допомогу населенню i забезпечує iнвалiдiв засобами пересування та реабiлiтацiї; встановлює пiклування над повнолiтнiми дiєздатними особами, якi за станом здоров'я потребують догляду;
 • забезпечує відповідно до законодавства соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • забезпечує створення і функціонування єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги, організовує збір, опрацювання, систематизацію та зберігання інформації про пільги громадян, передбачені чинним законодавством.

Начальник управління: Горошко Іван Васильович

Фінансове управління

 • забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на відповідній території;
 • здійснює складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд держадміністрації;
 • готує пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
 • розробляє пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
 • здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;
 • забезпечує загальну організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Начальник управління: Левчук Лариса Олександрівна

Відділ освіти

 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання на відповідній території (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району);
 • аналізує стан освіти в районі, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних нав­чальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання районної програми розвитку освіти ;
 • створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти ;
 • контролює за дотриманням законодавства в галузі освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території району ;
 • забезпечує авчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закла­дів інших форм власності ;
 • проводить атестацію загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних нав­чальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території району; оприлюднення результатів атестації;
 • сприяє розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах ;
 • здійснє комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами ; вдосконалення професійної кваліфікації педаго­гічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановлено­му Міністерством освіти і науки України ;
 • сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів району ;
 • забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і уста­новах освіти.

Начальник відділу: Новосел Вікторія В'ячеславівна

Сектор культури і туризму

 • забезпечує на території Близнюківського району реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини;
 • здійснює відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи;
 • забезпечує реалізацію прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
 • сприяє захист прав та культурних інтересів творчих працівників та їх спілок, а також закладів підприємства і організації культурно-мистецької сфери, що діють на території району;
 • створює умови для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення.

Завідувач сектору: Шеченко Валентина Петрівна

Сектор у справах молоді та спорту 

 • забезпечує реалізацію на відповідній території державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді;
 • здійснює виконання програм і  заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, сприяння розвитку ґендерної політики, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї;
 • сприяє молодіжним і дитячим громадським організаціям та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей і молоді.
 • забезпечує реалізацію на  території Близнюківського району державної політики з питань фізичної культури та спорту;
 • здійснює виконання програм і заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту;
 • сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
 • сприяє молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;
 • здійснює організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

Завідувач сектору: Детюк Віктор Петрович

Архівний відділ

 • забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
 • координує діяльність органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;
 • забезпечує внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
 • здійснює контроль за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечує додержання законодавства про Націанальний архівний фонд та архівні установи.

Начальник відділу: Литвиненко Наталія Юріївна

Служба у справах дітей

 • забезпечує реалізацію на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень ,вживання заходів щодо своєчасного виявлення дітей, над якими вчинено насильство;
 • розробляє і здійснює самостійно або разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • забезпечує координацію зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім”ї;
 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.
 • проводить державну статистику щодо дітей;
 • забезпечує ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
 • надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • забезпечує улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
 • підготовлює інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • визначає пріоритетні напрямки поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

Начальник служби: Степанова Оксана Станіславівна