Організаційний відділ

Начальник: Осман Лариса Миколаївна                      

Головний спеціаліст: Солоха Валентина Володимирівна

Юридична адреса: м. Валки, пл. Центральна, 2

e-mail: valky.org@ukr.net

тел: 5-13-85

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату районної державної адміністрації

20 листопада 2018 року № 776

 

 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ АПАРАТУ
ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1. Організаційний відділ апарату Валківської районної державної адміністрації Харківської області (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.
 
2. Відділ підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації в частині організаційної роботи та голові районної державної адміністрації в частині забезпечення реалізації державної політики у сфері інформації.
3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про  місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 
4. Положення про Відділ затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.
 
5. Діяльність Відділу здійснюється на основі квартальних і тижневих планів роботи, затверджених керівником апарату районної державної адміністрації.
 
6. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями, громадськими об`єднаннями та районними засобами масової інформації.
 
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ
 
1. Основними завданнями Відділу є:
1) організаційне та аналітичне забезпечення діяльності районної державної адміністрації;
2) вивчення стану організаційної роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації;
3) надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування з питань організації управлінської роботи, поглиблення взаємодії з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідної території;
4) забезпечення (у межах компетенції) взаємодії апарату районної державної адміністрації з структурними підрозділами обласної державної адміністрації,  структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування;
5) координація роботи з контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади;
6) формування планів  роботи  районної державної адміністрації на рік і квартал, а також планів заходів на місяць та тиждень;
7) організаційне забезпечення роботи колегії  районної державної адміністрації, узагальнення інформації про діяльність консультативних, дорадчих  та інших допоміжних органів, утворених при районної державній адміністрації;
8) координація роботи органів місцевого самоврядування з питань матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів і референдумів;
9) розроблення проектів регламентуючих документів районної державної адміністрації;
10) підготовлення матеріалів з питань нагородної справи;
11)  забезпечення реалізації державної політики у сфері інформації з метою задоволення потреб населення району в інформаційній продукції;
12) здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району;
13) сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;
14) участь у реалізації державної політики щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, участі громадськості у формуванні і реалізації державної і регіональної політики, а також з питань міжнаціональних відносин;
15) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі, проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
16) сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин;
17) упровадження ефективного механізму комунікацій між районною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства.
18) здійснення контролю за ходом підготовки нарад, що готуються структурними підрозділами районної державної адміністрації  та проводяться під головуванням голови  районної державної адміністрації та його заступників;
19) забезпечення діяльності першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації;
 
2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу (у межах компетенції) і координує роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату під час підготовки робочих поїздок до району керівництва обласної державної адміністрації;
2) узагальнює та надає до обласної державної адміністрації відомості про місце перебування голови районної державної адміністрації, а також про основні заходи, заплановані на наступний день, за його участю;
3) забезпечує (у межах компетенції) взаємозв’язки районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування;
4) формує за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації перелік питань, які пропонуються для розгляду на сесіях районної ради;
5) за дорученням голови районної державної адміністрації вивчає діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає їм методичну і практичну допомогу щодо поліпшення та вдосконалення організації управлінської діяльності з питань, які віднесені до компетенції Відділу, готує відповідні довідки;
6) розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації План контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади на наступний рік;
7) координує роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації з контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади;
8) надає голові районної державної адміністрації акти, довідки та інформації з питань здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;
9) опрацьовує та подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти перспективного (річного) і поточних (квартальних) планів роботи районної державної адміністрації;
10) узагальнює інформації структурних підрозділів районної державної адміністрації, готує звіт про виконання річного та квартальних планів роботи районної державної адміністрації та забезпечує висвітлення звітів на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації;
11) формує план основних заходів районної державної адміністрації на місяць, план заходів на тиждень та проводить аналіз щодо виконання останнього;
12) формує план роботи апарату районної державної адміністрації на квартал та аналізує його виконання;
13) спільно зі структурними підрозділами районної державної адміністрації організаційно забезпечує підготовку засідань колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району;
14) здійснює узагальнення пропозицій, наданих структурними підрозділами районної державної адміністрації, та забезпечує підготовлення проектів планів засідань колегії районної державної адміністрації на рік, надає їх для затвердження голові районної державної адміністрації;
15) узагальнює звіти, що надходять до Відділу від структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, з питань діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при районній державній адміністрації, готує доповідні записки з цього питання голові районної державної адміністрації;
16) координує роботу органів місцевого самоврядування з питань матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій під час підготовки до виборів і референдумів;
17) узагальнює матеріали з питання матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць, надані органами місцевого самоврядування, готує відповідні аналітичні довідки;
18) готує проекти Регламенту Валківської районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації, положення про Громадську раду при районній державній адміністрації, Положення про комісію з питань нагородження;
19) за дорученням голови районної державної адміністрації готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо внесення змін до персонального складу колегії  районної державної адміністрації, до персонального складу громадської ради при районній  державній  адміністрації та до комісії з питань нагородження;
20) забезпечує вирішення всіх організаційних питань, пов’язаних з участю першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації у заходах, що проводяться центральними або місцевими органами виконавчої влади;
21) координує роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату щодо підготовки та проведення нарад, інших заходів за участю першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації;
22) за дорученням першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації здійснює їх супроводження у робочих поїздках та готує відповідні матеріали;
23) разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації готує для першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації інформації, матеріали, виступи, проекти доповідей, співдоповідей, розпоряджень, наказів з питань роботи сфери управління для розгляду на сесіях, колегіях, нарадах, участі у брифінгах, прес-конференціях;
24) забезпечує реалізацію комплексу заходів з підготовки матеріалів щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та обласного рівня;
25) здійснює контроль за додержанням законодавства про державні нагороди України, інших нормативних актів у галузі нагородної справи;
26) надає практичну та методичну допомогу працівникам підприємств, установ та організацій з питань підготовки нагородних матеріалів;
27) здійснює організаційне забезпечення участі керівництва районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України в Валківському районі Харківській області у заходах з нагоди відзначення в районі державних свят і пам’ятних дат;
28) опрацьовує та подає першому заступнику голови та заступникам голови районної державної адміністрації проекти поточних планів їх роботи з урахуванням пропозицій, наданих структурними підрозділами районної державної адміністрації;
29) координує роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, органів місцевого самоврядування щодо підготовки та проведення нарад, інших заходів за участю першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації;
30) проводить аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі, консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
31) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в сфері інформації, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, політичних партій і громадських об'єднань у межах Валківського району Харківської області та вживає заходів щодо усунення недоліків
32) здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої політики держави в районі;
33) готує (бере участь у підготовленні) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
34) сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;
 
35) здійснює заходи щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району;
36) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань інформації, діяльності засобів масової інформації, політичних партій і громадських об’єднань;
37) бере участь у підготовленні пропозицій при розробленні проекту бюджету та програм соціально-економічного розвитку району;
38) сприяє реалізації державної політики у сфері інформації з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреби населення в інформаційній продукції;
39) взаємодіє з органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері інформації, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, політичних партій і громадських об’єднань;
40) здійснює оперативне інформування голови районної державної адміністрації про позицію засобів масової інформації при висвітленні діяльності районної державної адміністрації, її керівництва та структурних підрозділів;
41) забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації у сфері здійснення внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у тому числі з питань:
координації та методичної підтримки реалізації державної політики з питань сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні;
забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, депутатами сільських, селищних рад, районної ради, обласної ради та Верховної Ради України з питань, що належать до компетенції Відділу;
забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з політичними партіями, громадськими організаціями з питань, що належать до компетенції Відділу;
забезпечення моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі;
здійснення аналізу діяльності політичних партій та громадських об`єднань в районі;
здійснення моніторингу проведення мирних зібрань, організації в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації розгляду вимог учасників зазначених акцій та інформування про результати;
вивчення та аналізу тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку району;
сприяння діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримки розвитку національно-культурних традицій;
забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, а також використання російської та мов національних меншин;
здійснення організаційно-правового забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації;
42) забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації у сфері інформації, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, у тому числі щодо:
реалізації державної політики у сфері інформації з метою забезпечення доступу громадян до інформації;
забезпечення всебічного, оперативного інформування громадськості про діяльність районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, керівництва та посадових осіб, взаємодії з цих питань із засобами масової інформації всіх форм власності;
взаємодії з міським та районним засобами масової інформації щодо висвітлення діяльності районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, керівництва та посадових осіб, а також заходів, що відбуваються за участю голови районної державної адміністрації, першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації;
сприяння висвітленню через засоби масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади;
розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;
забезпечення інформаційного наповнення сторінок офіційного веб-сайту районної державної адміністрації та оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району, області та держави в цілому;
організації висвітлення заходів, що відбуваються за участю голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, взаємодії із засобами масової інформації всіх форм власності;
організації оперативного висвітлення діяльності голови районної державної адміністрації, першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації;
організації виступів у пресі, засідань у форматі «круглих столів» за участю голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.
3) забезпечує  доступу до публічної інформації,  розпорядником якої є Відділ; 
44) бере участь у підготовленні звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
45) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
46) готує пропозиції керівництву районної державної адміністрації з питань реалізації внутрішньої політики в районі;
47) забезпечує здійснення інших повноважень районної державної адміністрації у сфері інформації, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, здійснення внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, доступу до публічної інформації;
48) здійснює ведення та оперативне наповнення офіційного веб-сайту районної державної адміністрації.
49) передає в установленому порядку та визначені строки до загального відділу апарату районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною.
50) за дорученням голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації здійснює розгляд звернень громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад у межах компетенції Відділу.
 
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань має право:
 
1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;
2) залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
3) за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації здійснювати перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації в структурних підрозділах районної державної адміністрації;
4) брати участь у нарадах, засіданнях колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації, засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад, сесій місцевих рад.
4. Представник Відділу входить до складу комісії з питань нагородження районної державної адміністрації.
5. Покладення на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням і не таких, що не стосуються організації забезпечення діяльності районної державної адміністрації та забезпечення реалізації державної політики у сфері інформації, не допускається.
 
 
1. Відділ очолює начальник.
 
2. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
 
1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Відділу і персонально відповідає за виконання Відділом основних функцій та завдань;
2) планує роботу відділу, забезпечує виконання квартальних та тижневих планів роботи Відділу, організовує підготовку відповідних звітів;
3) визначає завдання і розподіляє обов`язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників;
4) організовує розроблення посадових інструкцій працівників Відділу, забезпечує дотримання ними трудової дисципліни;
5) організовує контроль за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції Відділу.
6) забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформації;
7) забезпечує організацію підготовки перспективного та поточних  планів роботи районної державної адміністрації та інформування громадськості про їх виконання;
8) забезпечує підготовлення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції Відділу;
9) вирішує питання взаємодії Відділу з відповідними структурними підрозділами обласної та районної державних  адміністрацій та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації;
10) координує діяльність працівників Відділу під час розгляду листів, звернень громадян, організацій, підприємств, установ тощо;
11) виконує інші обов’язки, покладені на Відділ головою районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації.
 
 
Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                    Н. ЖЕЛЕВСЬКА
 
 
 
Лариса Осман (05753) 5 13 85