Регламент Валківської районної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

20 вересня 2017 року № 400

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

1. Загальні  положення

 

1.1. Регламент Валківської районної державної адміністрації (далі - Регламент) регулює  організаційні та процедурні питання діяльності  районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації).

Регламент визначає:

механізм організації взаємодії голови райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою райдержадміністрації під час вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації;

процедуру здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації.

 

1.2. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до публічної інформації з обмеженим доступом.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним  законодавством.

 

1.3. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, проводиться головою  райдержадміністрації, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

 

1.4. Розподіл обов'язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з  визначенням:

повноважень і функцій  посадової особи;

структурних підрозділів районної державної адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до чинного законодавства  державної  політики;

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів урядового управління, інших організацій та установ, з якими взаємодіє посадова особа;     

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступника у разі їх відсутності.

 

1.5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації, у тому числі апарату, розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків), а також із керівниками юридичного відділу та відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням райдержадміністрації із наступним оприлюдненням у порядку передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

2. Планування роботи райдержадміністрації

 

2.1. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, що складаються за формою згідно з додатками 1, 2 та затверджуються розпорядженням  голови райдержадміністрації.

У разі потреби складаються плани основних заходів на місяць (за формою згідно з додатком 3) та плани заходів на тиждень (за формою згідно з  додатком 4), які  підписуються керівником апарату районної державної  адміністрації.

Плани роботи районної державної адміністрації, затверджені розпорядженнями голови районної державної адміністрації, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Формування щорічного плану діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється відділом соціально-економічного розвитку Валківської районної державної адміністрації.

Щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів затверджується головою районної державної адміністрації не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

 

Затверджений щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до нього оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

2.2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної  та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

 

2.3. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до планів роботи райдержадміністрації надаються організаційному відділу апарату райдержадміністрації на паперовому та електронному носіях, річного – не пізніше ніж за місяць до початку року, квартальних - за 20 днів до початку кварталу.          

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до плану роботи районної державної адміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів і заступників голови, керівника апарату  районної  державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Контроль за формуванням планів роботи районної державної адміністрації  здійснюється керівником апарату райдержадміністрації.

Керівник апарату райдержадміністрації в разі потреби повертає пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації на доопрацювання.

Розроблені організаційним  відділом апарату райдержадміністрації проект плану роботи районної державної адміністрації подаються для розгляду керівнику апарату  районної державної адміністрації.     

Узгоджені керівником апарату районної державної адміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації подаються на затвердження голові районної державної адміністрації: річний план роботи - не пізніше ніж за 7 днів до початку року, квартальний план роботи - за 5 днів до початку кварталу, щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів – не пізніше 05 грудня поточного року. У триденний строк після його затвердження план доводиться до виконавців, а також  надсилається до облдержадміністрації, оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

 

2.4. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на  виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, (далі – акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних,  регіональних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень і забезпечення реалізації  державної політики.

 

2.4.1. До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації і його заступників і вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

питання планування у сфері ефективного надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

основні організаційно - масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити такі питання:

заходи щодо виконання пріоритетних завдань розвитку району та діяльності районної державної адміністрації за відповідний період;

заходи щодо виконання програм, які затверджені центральними органами виконавчої влади, обласними, районними програмами та заходами;

проведення засідань консультативно-дорадчих органів (координаційних рад, комісій, комітетів, штабів тощо), створених при районній державній адміністрації та інше;

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації з виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації;

вивчення роботи виконавчих комітетів сільських, селищних, міської рад щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

У розділі «Питання для вивчення в порядку контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної, районної державних адміністрацій, інших документів» указуються нормативні документи, хід реалізації яких буде оперативно розглядатися в порядку перевірки їх виконання на конкретних підприємствах, установах, організаціях, або вказані конкретні заходи на виконання конкретних доручень.

 

2.4.2. З метою складення оперативних щомісячних планів основних заходів і щотижневих планів заходів районної державної адміністрації керівники структурних підрозділів райдержадміністрації щомісяця за 10 днів до початку наступного місяця подають для узагальнення організаційному відділу апарату райдержадміністрації погоджені з відповідними заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації пропозиції до плану основних заходів на місяць - за формою згідно з додатком 3, до планів заходів на тиждень - щосереди до 10-00 (за формою згідно з додатком 4).

Не пізніше ніж за 5 днів до початку місяця організаційним відділом апарату районної державної адміністрації надається на підпис  керівнику апарату районної державної адміністрації план основних заходів районної державної адміністрації на місяць.

 Пропозиції до плану основних заходів райдержадміністрації мають містити заходи структурних підрозділів райдержадміністрації, що проводитимуться на районному або обласному рівні.

Зокрема це можуть бути:

наради (обласні,  районні,  галузеві);

семінари, науково-практичні конференції та інвестиційні форуми;

засідання дорадчих органів;

комплексні перевірки щодо вивчення стану справ на об’єктах, в райдержадміністрації, виконкомах місцевих рад;

зустрічі з громадськістю;

громадські слухання;

спортивні чи культурно-просвітницькі заходи;

заходи, присвячені урочистим подіям, тощо.

У пропозиціях до плану заходів районної державної адміністрації на тиждень указується точний час початку та закінчення нарад та інших заходів, що будуть проходити за участю голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації у залі для проведення нарад районної державної адміністрації.

Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації формує план заходів районної державної адміністрації на тиждень на підставі погоджених відповідними заступниками голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації пропозицій, визначає інтервал часу між заходами, що проходитимуть в одному і тому ж приміщенні, який не повинен бути менше ніж 30 хвилин. У разі коли час проведення заходів в одному і тому ж приміщенні співпадає, начальник організаційного відділу апарату районної державної адміністрації, як відповідальний за формування плану заходів, оперативно погоджує з керівником апарату районної державної адміністрації питання стосовно перенесення часу проведення заходів.

У разі коли до затвердженого плану заходів районної державної адміністрації на тиждень включені заходи за участю голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, дата, час або місце проведення яких уточнюються, керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації мають інформувати організаційний відділ апарату районної державної адміністрації про уточнені дату, час та місце проведення цих заходів, але не пізніше ніж за добу до їх проведення.

У разі виникнення протягом тижня необхідності у проведенні позапланових нарад та інших заходів за участю голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за проведення заходу, невідкладно (але не пізніше ніж за добу до проведення заходу) подається керівнику апарату районної державної адміністрації лист за підписом відповідного заступника голови районної державної адміністрації, згідно з розподілом обов'язків, у якому зазначаються назва заходу, час його початку та закінчення, місце проведення заходу. На підставі такого листа та резолюції керівника апарату районної державної адміністрації організаційним відділом апарату районної державної адміністрації готуються зміни або доповнення до плану заходів районної державної адміністрації на відповідний період за формою згідно з додатком 4. Підписані керівником апарату районної державної адміністрації зміни або доповнення до плану заходів невідкладно надсилаються всім адресатам відповідно до листа розсилки.

 

2.4.3. Щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити інформацію про визначення виду і назви проекту, цілі його прийняття, строку підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

 

2.5. Додаткові (позапланові) питання ключаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

Питання  виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на  підставі доповідної записки заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків),.           

 

2.6. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за планами роботи на квартал та місяць, що затверджуються першим заступником голови, заступником  голови (відповідно до  розподілу  обов'язків), керівником апарату. Порядок  планування роботи відділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Плани структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату на місяць   розробляються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.

Плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, та її апарату на  квартал та місяць затверджуються не пізніше ніж за тиждень до початку кварталу, місяця.

Пропозиції структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації до планів роботи апарату районної державної адміністрації надаються до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації: на квартал − до 15 числа місяця, що передує кварталу, на місяць − за 10 днів до початку місяця.

Плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації повинні передбачати виконання галузевих повноважень, які визначені Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації покладається на їх керівників.

 

2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

2.8. Перший заступник голови та заступник голови районної державної адміністрації щодня до 16.00 подають керівнику апарату районної державної адміністрації для узагальнення інформацію про зміни в заходах, які заплановані на наступний день.

 

2.9. Перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, до 12.00 подають голові районної державної адміністрації через організаційний відділ апарату районної державної адміністрації матеріали до звіту про стан справ у Валківському районі за відповідний місяць.

 

2.10. Контроль за виконанням перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації та апарату здійснюється першим заступником, заступником голови (відповідно  до розподілу обов’язків), керівником апарату  районної державної  адміністрації  .

 

2.11. Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються  районною державною  адміністрацією, її апаратом та  структурними підрозділами.

Звіти про виконання перспективних і поточних планів подаються структурними підрозділами райдержадміністрації організаційному відділу апарату райдержадміністрації не пізніше 10 числа місяця наступного кварталу (року) у вигляді описової частини та цифрових  відомостей, за формою згідно з додатком 5.

Узагальнення матеріалів та складання звіту про виконання плану роботи районної державної  адміністрації  за попередній квартал (рік) здійснюється організаційним відділом апарату районної державної  адміністрації на підставі інформації, наданої структурними підрозділами після погодження  із першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації до 5 числа місяця наступного за звітним періодом подають звіти про виконання своїх планів роботи за місяць, квартал до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації.

Звіти про виконання планів роботи апарату районної державної адміністрації за квартал, місяць узагальнюються організаційним відділом апарату районної державної адміністрації та подаються до 15 числа місяця наступного за звітним періодом керівнику апарату районної державної адміністрації.

З метою здійснення контролю за виконанням тижневих планів районної державної адміністрації структурні підрозділи районної державної адміністрації щопонеділка (до 10-00) подають для узагальнення до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації погоджені з відповідними заступниками голови районної державної адміністрації звіти про виконання плану заходів районної державної адміністрації за минулий тиждень, відповідно до компетенції. У разі невиконання запланованих заходів у звіті стисло вказується причина невиконання та дата, на яку перенесено проведення цих заходів.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку звітів про виконання плану роботи  районної державної адміністрації за відповідний період покладається на керівників структурних підрозділів і першого заступника, заступника голови  (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату  районної  державної адміністрації.

Голові районної державної адміністрації подається узагальнений звіт про виконання плану роботи за попередній квартал (рік) до 25 числа місяця наступного кварталу (року).

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації за відповідний період  розміщується на її  офіційному веб-сайті.

 

 

 

3. Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

3.1. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Регламенту, Положення про апарат районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.

Апарат райдержадміністрації здійснює правове, організаційне,  матеріально-технічне та  інше  забезпечення діяльності районної державної адміністрації.          

Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;   

здійснює опрацювання проектів розпоряджень, розробляє за дорученням голови проекти розпоряджень з організаційних і кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства,  актів Президента України та Уряду, доручень Президента України та Прем'єр-міністра України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій,  труктурними підрозділами райдержадміністрації;

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні  складних проблем, розробляє пропозиції щодо  вдосконалення їх діяльності;  

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів  місцевого самоврядування в межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає  методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи,  готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного,  соціального  та  культурного

розвитку відповідних територій;

здійснює  правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає  методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне  додержання   актів законодавства  районною державною адміністрацією та її посадовими особами;

бере  участь  у підготовці  звітів  голови  районної державної адміністрації  на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про виконання повноважень, делегованих районною радою;

опрацьовує і подає голові райдержадміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації,  забезпечує контроль за їх виконанням;

здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою районної державної  адміністрації та його заступниками, керівником апарату, внесення змін до Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації;

здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та  проведення засідань колегії, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок до району керівництва області;

відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів  та  опитувань населення;

здійснює організаційну підтримку, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ  та  організацій  з  питань створення та ведення Державного реєстру виборців;

організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної  державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення  причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань,  що  розглядаються головою райдержадміністрації;     

проводить, відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, веденням обліку кадрів, вживає заходів до поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища в районі, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп’ютерне  забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації;  

забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях райдержадміністрації; 

забезпечує організацію приймання - передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства;

забезпечує належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил  охорони  праці;

забезпечує ведення  як звичайного діловодства, так і з грифами обмеження доступу;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує, згідно з цим Регламентом, інші функції відповідно до чинного законодавства  та за  дорученням голови районної державної адміністрації і його заступників.

 

3.2. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, Центральною виборчою комісією, а також з органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та депутатами різних рівнів, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями.

 

3.3. Апарат районної державної адміністрації очолює керівник апарату.

Керівник апарату районної державної адміністрації:

виконує функціональні обов’язки керівника апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату, який затверджується відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації

здійснює керівництво діяльністю апарату та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів.

На період відсутності керівника апарату райдержадміністрації його обов’язки виконує керівник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, визначений розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Забезпечення поточної діяльності голови районної державної адміністрації, підготовку разом із структурними підрозділами райдержадміністрації аналітичних матеріалів, доповідей, розпоряджень, доручень  голови районної державної адміністрації, розробку пропозицій щодо вдосконалення роботи райдержадміністрації здійснює апарат районної державної адміністрації.

 

4. Кадрова робота

 

4.1. Кадрова робота в районній державній адміністрації  спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

У роботі з кадрами районна державна адміністрація керується Конституцією України, законами України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації", "Про запобігання корупції", іншими законами  України,  постановами Верховної  Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та  розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Головного управління державної служби України та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Регламентом.

 

4.2. Організація кадрової роботи в районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації Комплексним планом роботи з кадрами, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

 

4.3. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ управління персоналом, у структурних підрозділах райдержадміністрації, які мають штатну чисельність до п’яти осіб,  виконання кадрової  роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей  працівників,  найбільш повне застосування  їх здібностей, розвиток  ініціативи, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

4.4. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації   здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації  організовують вивчення ділових і моральних  якостей осіб, які претендують на зайняття посад  державних службовців.

Перший заступник, заступник голови районної державної  адміністрації, керівник апарату призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної державної  адміністрації за погодженням із обласною державною адміністрацією в установленому порядку.

Перший заступник та заступник голови районної державної адміністрації заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеному голові районної державної  адміністрації  в день  його призначення  відповідно  до статті 10 Закону України  "Про місцеві державні адміністрації".

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації призначаються   на  посади  та  звільняються з посад головою районної державної адміністрації за    поданням заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків і  погодженням  із відповідними структурними підрозділами  обласної  державної адміністрації, крім випадків, коли структурні підрозділи райдержадміністрації не підзвітні та не підконтрольні відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації.

Заступники керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та звільняються з посад головою районної  державної  адміністрації за поданням відповідних керівників структурних підрозділів райдержадміністрації за погодженням із заступниками голови райдержадміністрації згідно з розподілом  обов’язків і погодженням із відповідними управліннями обласної державної адміністрації, рім випадків, коли структурні підрозділи райдержадміністрації не підзвітні та не підконтрольні відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації.

Керівники структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації  призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної  адміністрації за  поданням  керівника апарату райдержадміністрації.

Начальник відділу фінансового-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації призначається на посаду за погодженням з Управлінням Державної казначейської служби у Харківській області.

Спеціаліст відповідальний за  взаємодію з правоохоронними органами, оборонну,  мобілізаційну  та режимно-секретну роботу  районної державної адміністрації призначається на посаду за погодженням з Управлінням Служби Безпеки України в Харківській області.

Інші працівники апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної   адміністрації за  поданням  начальника  відділу, погодженим із заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обовязків).

Радники голови райдержадміністрації, на громадських засадах, призначаються на посади та звільняються з посад головою райдержадміністрації згідно з чинним законодавством.

Прийняття  працівників  на роботу  до районної державної адміністрації  на  посади,  що не  віднесені  до  категорій  посад державних службовців, і  звільнення  їх  з роботи здійснюється відповідно до   законодавства.

 

4.5. Допуск та доступ до державної таємниці надається працівникам районної державної адміністрації, які потребують його за умови службової діяльності, після їх призначення на посади,  перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

 

4.6. Для визначення якості поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення про преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку,  встановленому законодавством про державну службу.

 

4.7. Районна  державна адміністрація  створює умови  для  навчання та підвищення кваліфікації державних службовців у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації,   на  семінарах  з  актуальних  питань державного управління і шляхом самоосвіти.

 

4.8. Відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації ведеться номенклатура кадрів районної державної адміністрації, до якої відносяться керівництво райдержадміністрації, працівники апарату, керівники структурних підрозділів районної  державної  адміністрації.

До відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації на кандидатури, рекомендовані для призначення на посади, віднесені до номенклатури кадрів районної державної адміністрації, подаються: особова картка форми П-2ДС, дві  фотокартки  розміром 4х6 см, документи про освіту, учений ступінь і звання, підвищення кваліфікації, паспорт, військовий   квиток, декларація про  майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, попередження про спеціальні обмеження, установлені  законами України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції", ознайомлення із правилами  внутрішнього службового розпорядку державних службовців та осіб, які виконують функції з обслуговування. На  кожного працівника,  прийнятого на роботу до апарату районної державної адміністрації, а також  на посади керівників структурних підрозділів  райдержадміністрації (юридичних осіб публічного права) відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації оформлюється особова справа та трудова книжка,  видається  службове посвідчення.

У відділі ведеться комп’ютерний облік електронних особових справ державних службовців, дані якого використовуються в межах повноважень райдержадміністрації, супроводження та зберігання відомостей для формування єдиної державної комп’ютерної системи „Картка”.

 

4.9. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе служба управління персоналом.

 

4.10. Відрядження працівників райдержадміністрації здійснюються у  відповідності з планами роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, а також згідно з документами вищестоящих органів виконавчої влади.

Відповідно до чинного законодавства відрядження за кордон державних службовців, у тому числі з метою участі в робочому або офіційному візиті, навчанні або підвищенні кваліфікації тощо, оформляється голові райдержадміністрації та його заступникам після погодження з головою обласної державної адміністрації, а у разі його відсутності - першим заступником голови обласної державної адміністрації, іншим державним службовцям – головою районної державної адміністрації, а у разі його відсутності - першим заступником голови районної державної адміністрації.

Не пізніш ніж за два тижні до виїзду особи, яким дають дозвіл на відрядження, подають лист до Департаменту економіки і міжнародних відносин

обласної державної адміністрації з визначенням мети виїзду, строків та умов перебування за кордоном і обґрунтуванням джерел фінансування, проекти директив, вказівок і технічних завдань для погодження з Міністерством закордонних справ України, а також копію офіційного запрошення і кошторис витрат.

Перед виїздом у службове відрядження до іноземної держави працівників, яким надано допуск до державної таємниці, голова районної державної адміністрації, або за його дорученням  спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи райдержадміністрації, проводить інструктаж.  При виїзді у приватних справах інструктаж проводить спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи райдержадміністрації.

Після завершення службового відрядження за кордон державні службовці на адресу осіб, з якими воно було погоджено, подають письмовий звіт про результати відрядження з відповідними висновками, копії угод, протоколів, інших документів, що були підписані або парафовані під час відрядження, а також відомості про фактичні витрати. На підставі поданого письмового звіту про результати відрядження Департамент економіки і міжнародних відносин

обласної державної адміністрації у десятиденний строк звітує Міністерству закордонних справ України.

 

4.11. Чергові відпустки працівникам апарату районної державної  адміністрації та структурних підрозділів надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіком відпусток.

Графік відпусток першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, працівників апарату  районної   державної адміністрацій та структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної  адміністрації (юридичних осіб публічного права) затверджується  розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Відділ управління персоналом апарату  районної державної адміністрації не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком строку  початку  відпустки  письмово повідомляє працівника про дату початку  відпустки.

Працівники, які від’їжджають у відпустку (у приватних справах) до іноземної держави і яким надано допуск до державної таємниці,  зобов’язані письмово повідомити про це голову райдержадміністрації і спеціаліста відповідального за взаємодію з правоохоронними органами, оборонну, мобілізаційну та режимно-секретну роботу райдержадміністрації.

Відпустка надається на підставі заяви, яка за 15 днів  до початку відпустки  подається на  ім’я  голови районної державної адміністрації.

Відпустки надаються за розпорядженнями  голови  районної  державної  адміністрації.

Взаємозамінюваність між заступниками голови на час їх відпусток визначається розподілом обов’язків, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Голова райдержадміністрації, на підставі листа-погодження обласної державної  адміністрації   видає  розпорядження про своє відбуття у відпустку.

Надання відпустки керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі апарату, погоджують відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації, перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків). На підставі погодження голова районної державної адміністрації приймає рішення про надання відпустки.

Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів,  пов’язаних  із  відпустками, здійснює відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації.

Замовлення лікувальних чи санаторно - курортних путівок працівниками райдержадміністрації подається на ім’я голови комісії райдержадміністрації із загальнообов’язкового  державного соціального  страхування у зв’язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності та витратами, зумовленими народженням  і  похованням,  за місяць до початку кварталу, в якому передбачена відпустка.

 

4.12. Встановлення надбавок та доплат, зменшення розміру надбавок або їх скасування державним службовцям, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» здійснюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Заохочення до державних службовців, які займають посади категорій «Б» і «В», застосовується керівником державної служби, а щодо державних службовців, які займають посади категорій «А», - суб’єктом призначення.

Подання про встановлення надбавки або доплати керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації подається першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;  заступникам керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «В» та працівникам які виконують функції з обслуговування  - керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням із першим заступником голови. заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на ім'я голови районної державної адміністрації.

Подання про зменшення розміру або скасування надбавок керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації подаються першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, заступникам керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «В» та працівникам які виконують функції з обслуговування  - керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступником голови. керівником апарату районної державної адміністрації згідно розподілом обов'язків на ім'я голови районної державної адміністрації.

Подання направляються до відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації для узагальнення та підготовки відповідного проекту розпорядження голови районної державної адміністрації.

Преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», працівників які виконують функції з обслуговування прводиться відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ. 

Подання про преміювання керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації подається першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;  заступників керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» та працівників які виконують функції з обслуговування  - керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням із першим заступником голови. заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на ім'я голови районної державної адміністрації.

 

Відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації готує проект розпорядження голови районної державної адміністрації про преміювання.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається розпорядженням голови районної державної адміністрації на підставі особистої  заяви  працівника у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, у межах наявних коштів на оплату праці працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

5. Погодження призначення на посади

 

керівників районних, міськрайонних та міжрайонних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

 

5.1. Погодження призначення на посади керівників районних, міськрайонних та міжрайонних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

5.1.1. Голова районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства погоджує призначення на посади:

керівників районних, міськрайонних та міжрайонних територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за виключенням керівників територіальних органів Антимонопольного комітету України та Міністерства внутрішніх справ України).

Пропозиції, керівника територіального органу виконавчої влади щодо погодження призначення на посаду керівника районного, міськрайонного та міжрайонного органу розглядаються в районній державній адміністрації у десятиденний строк.

 

5.1.2. У разі надходження до районної державної адміністрації пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника районного, міськрайонного та міжрайонного органу голова районного державної адміністрації шляхом накладення відповідної резолюції визначає заступника голови районної державної адміністрації, відповідального за її розгляд та опрацювання згідно з розподілом обов’язків (далі – відповідальний заступник голови районної державної адміністрації).

 

5.1.3. Відповідальний заступник голови районної державної адміністрації доручає опрацювання пропозиції щодо погодження призначення на посаду та доданих до неї матеріалів керівнику підпорядкованого йому структурного підрозділу районної державної адміністрації.

 

5.1.4. Керівник відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації забезпечує всебічне та ґрунтовне вивчення поданої пропозиції 
та перевіряє відповідність змісту поданих документів наступним вимогам: наявність у пропозиції щодо погодження призначення на посаду прізвища, ім’я, по батькові, дати народження кандидата на посаду, громадянства, найменування займаної посади на час подання документів, посади, на яку пропонується призначити, рівня фахової та професійної підготовки, довідки про результати спеціальної перевірки, відомостей про перебування в кадровому резерві, ділових та інших якостей кандидата.

 

До пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника районного, міськрайонного та міжрайонного органу (за виключенням керівників органів Державного комітету статистики України, Державної фінансової інспекції України) повинні бути додані копії наступних документів:

заяви кандидата на посаду;

особової картки кандидата на посаду (форма № П-2ДС) з відповідними додатками;

біографічної довідки кандидата на посаду, що засвідчена підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою;

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання кандидата на посаду;

документа, який свідчить про те, що кандидат на посаду попереджений про обмеження, пов’язані з прийняттям і проходженням державної служби, встановлені Законом України «Про державну службу» та іншими законами.

До зазначеної пропозиції додається також фотокартка кандидата на посаду розміром 4 x 6 сантиметрів.

 

5.1.5. За результатами розгляду та опрацювання пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації у дводенний термін готує відповідні пропозиції щодо погодження призначення на посаду або вмотивовану відмову в такому погодженні, після чого передає їх відповідальному заступнику голови районної державної адміністрації та доповідає йому із зазначеного питання.

 

5.1.6. За результатами розгляду пропозиції відповідальний заступник голови районної державної адміністрації у дводенний термін готує на ім’я голови районної державної адміністрації пропозиції щодо погодження призначення на посаду або вмотивованої відмови в такому погодженні та передає йому оригінали документів, пов’язаних із розглядом пропозиції.

 

5.1.7. Відповідальний заступник голови районної державної адміністрації забезпечує явку кандидата на посаду на співбесіду з головою районної державної адміністрації у визначений головою районної державної адміністрації час.

Голова районної державної адміністрації проводить співбесіду з кандидатом на посаду.

 

5.1.8. За результатами співбесіди голова районної державної адміністрації передає документи, пов’язані з розглядом пропозиції, керівнику апарату районної державної адміністрації з відповідною резолюцією, яка має відображати висновок голови районної державної адміністрації щодо погодження призначення на посаду або вмотивованої відмови в такому погодженні.

 

5.1.9. З урахуванням підготовлених структурним підрозділом районної державної адміністрації та відповідальним заступником голови районної державної адміністрації пропозицій щодо погодження призначення на посаду або вмотивованої відмови в такому погодженні, висновку голови районної державної адміністрації за результатами проведеної співбесіди з кандидатом відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації заповнює картку погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду, яка складається за встановленою формою та невідкладно готує лист керівникові органу, який надіслав відповідну пропозицію.

 

5.1.10. Лист про погодження (відмова в погодженні) та картка погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду в одноденний термін візується відповідальним заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації, підписується головою районної державної адміністрації та невідкладно надсилається керівникові центрального, територіального органу виконавчої влади.

 

5.1.11. Документи, пов’язані із розглядом пропозиції про призначення, зберігаються у відділі кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

 

5.1.12. У разі вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації в погодженні пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника районного, міськрайонного та міжрайонного органу та відсутності згоди керівника центрального, територіального органу виконавчої влади визначити іншого кандидата на посаду, така пропозиція керівника центрального, територіального органу виконавчої влади розглядається та опрацьовується районною державною адміністрацією у зазначеному вище порядку.

 

5.2. Погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

5.2.1. Голова районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства погоджує призначення на посади та звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням):

керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та зареєстровані на території міста районного значення, крім керівників підприємств, установ, організацій Збройних Сил України та інших військових формувань Міністерства внутрішніх справ України. 

Пропозиції керівника міністерства, центрального, територіального органу виконавчої влади щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації розглядаються в районній державній адміністрації у двотижневий строк.

 

5.2.2. Погодження призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації здійснюється у такому порядку:

 

5.2.2.1. У разі надходження до районної державної адміністрації пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації голова районної державної адміністрації шляхом накладення відповідної резолюції визначає заступника голови районної державної адміністрації, відповідального за її розгляд та опрацювання згідно з розподілом обов’язків (далі – відповідальний заступник голови районної державної адміністрації).

 

Відповідальний заступник голови районної державної адміністрації, доручає опрацювання пропозиції щодо погодження призначення на посаду та доданих до неї матеріалів керівнику підпорядкованого йому структурного підрозділу районної державної адміністрації.

5.2.2.2. Керівник відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації забезпечує всебічне та ґрунтовне вивчення поданої пропозиції та перевіряє відповідність змісту поданих документів наступним вимогам: наявність у пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації прізвища, ім’я, по батькові, дати народження кандидата на посаду, громадянства, займаної посади на час подання документів, посади, на яку пропонується призначити, рівня фахової та професійної підготовки, ділових та інших якостей кандидата на посаду, наявності згоди кандидата на оброблення його персональних даних.

 

До пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації повинні бути додані наступні документи:

копія заяви кандидата на посаду;

біографічна довідка кандидата на посаду (з фотокарткою розміром 4 x 6 сантиметрів), засвідчена підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою;

копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації кандидата на посаду, засвідчені підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою.

 

5.2.2.3. За результатами розгляду та опрацювання пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації у дводенний строк готує відповідні пропозиції щодо погодження призначення на посаду або вмотивовану відмову в такому погодженні, після чого передає їх відповідальному заступнику голови районної державної адміністрації та доповідає йому із зазначеного питання.

 

5.2.2.4. За результатами розгляду пропозиції відповідальний заступник голови районної державної адміністрації у дводенний термін готує на ім’я голови районної державної адміністрації пропозиції щодо погодження призначення на посаду або вмотивованої відмови в такому погодженні та передає йому оригінали документів, пов’язаних із розглядом пропозиції.

 

5.2.2.5. Відповідальний заступник голови районної державної адміністрації забезпечує явку кандидата на посаду на співбесіду з головою районною державної адміністрації у визначений головою районної державної адміністрації час.

 

Голова районної державної адміністрації проводить співбесіду з кандидатом на посаду.

 

5.2.2.6. За результатами співбесіди голова районної державної адміністрації передає документи, пов’язані з розглядом пропозиції,  керівнику апарату районної державної адміністрації з відповідною резолюцією, яка має відображати висновок голови районної державної адміністрації щодо погодження призначення на посаду або вмотивованої відмови в такому погодженні.

 

5.2.2.7. З урахуванням підготовлених структурним підрозділом районної державної адміністрації та відповідальним заступником голови районної державної адміністрації пропозицій щодо погодження призначення на посаду або вмотивованої відмови в такому погодженні, висновку голови районної державної адміністрації за результатами проведеної співбесіди з кандидатом відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації заповнює картку погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду, звільнення з посади, яка складається за встановленою формою, та невідкладно готує повідомлення керівникові органу, який надіслав відповідну пропозицію.

 

5.2.2.8. Повідомлення про погодження або вмотивована відмова в погодженні призначення на посаду разом з карткою погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду в одноденний термін візується відповідальним заступником голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації, підписується головою районної державної адміністрації та невідкладно надсилається керівникові центрального,  територіального органу виконавчої влади.

 

5.2.2.9. Документи, пов’язані із розглядом пропозиції про призначення, зберігаються у відділі кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

 

5.2.3. Погодження пропозицій щодо звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації (крім звільнення за власним бажанням) здійснюється у такому порядку:

 

5.2.3.1. У разі надходження до районної державної адміністрації пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації голова районної державної адміністрації шляхом накладення відповідної резолюції визначає заступника голови районної державної адміністрації, відповідального за її розгляд та опрацювання згідно з розподілом обов’язків (далі – відповідальний заступник голови районної державної адміністрації).

 

5.2.3.2. Відповідальний заступник голови районної державної адміністрації доручає забезпечення опрацювання пропозиції щодо погодження звільнення з посади та доданих до неї матеріалів керівнику підпорядкованого йому структурного підрозділу районної державної адміністрації.

 

5.2.3.3. Керівник відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації забезпечує всебічне та ґрунтовне вивчення поданої пропозиції та перевіряє відповідність змісту поданих документів наступним вимогам: наявність у пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації прізвища, ім’я та по батькові, дати народження, громадянства, найменування посади на час подання документів, підстави для звільнення.

 

До пропозиції щодо погодження звільнення керівника підприємства, установи, організації додаються:

копія заяви про звільнення;

біографічна довідка кандидата на посаду (з фотокарткою розміром 
4 x 6 сантиметрів), засвідчена підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою. 

 

5.2.3.4. За результатами розгляду та опрацювання пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівник структурного підрозділу невідкладно готує відповідні пропозиції щодо погодження звільнення з посади або вмотивовану відмову в такому погодженні на ім’я заступника голови районної державної адміністрації.

 

5.2.3.5. За результатами розгляду пропозиції відповідальний заступник голови районної державної адміністрації у дводенний термін готує на ім’я голови районної державної адміністрації пропозиції щодо погодження призначення на посаду або вмотивованої відмови в такому погодженні та передає йому оригінали документів, пов’язаних із розглядом пропозиції.

 

5.2.3.6. Під час розгляду пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства голова районної державної адміністрації враховує усні чи письмові пояснення особи, що звільняється.

 

Голова районної державної адміністрації приймає відповідне рішення щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства або вмотивовану відмову в такому погодженні.

 

5.2.3.7. За результатами розгляду пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства голова районної державної адміністрації передає документи, пов’язані з розглядом пропозиції, керівнику апарату районної державної адміністрації з відповідною резолюцією, яка має відображати висновок голови районної державної адміністрації щодо погодження звільнення з посади або вмотивованої відмови в такому погодженні. 

 

5.2.3.8. З урахуванням підготовлених структурним підрозділом районної державної адміністрації та відповідальним заступником голови районної державної адміністрації пропозицій щодо погодження звільнення з посади або вмотивованої відмови в такому погодженні, висновку голови районної державної адміністрації за результатами розгляду пропозиції відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації заповнює картку погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду, звільнення з посади, яка складається за встановленою формою, та невідкладно готує повідомлення керівникові органу, який надіслав відповідну пропозицію.

 

5.2.3.9. Повідомлення про погодження або вмотивована відмова у погодженні звільнення з посади та картка погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду, звільнення з посади в одноденний термін візується відповідальним заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації, підписується головою районної державної адміністрації та невідкладно надсилається керівникові центрального органу виконавчої влади.

 

5.2.3.10. Документи, пов’язані із розглядом пропозиції про звільнення, зберігаються у відділі кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

 

 

 

6. Організація роботи з документами

 

6.1. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з питань діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної  Республіки  Крим, місцевих органах  виконавчої  влади, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів  України  від 30 листопада  2011 р. №1242(зі  змінами).

 

6.2. Організація  роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом,  здійснюється  в установленому законодавством порядку.                  

Організація роботи з документами з грифом «Для службового користування» в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, затвердженої розпорядженням районної державної адміністрації від 12.09.2011 № 503.

 

6.3. Документи з терміновим строком виконання, адресовані голові райдержадміністрації, після їх реєстрації негайно передаються начальником загального   відділу голові райдержадміністрації для розгляду, а в  разі відсутності голови – першому  заступнику голови  або  заступнику  голови райдержадміністрації  відповідно   до розподілу обов’язків.

 

6.4. Документи, адресовані голові райдержадміністрації, його заступникам із  позначкою "ОСОБИСТО", які мають гриф обмеження доступу "Цілком таємно", "Таємно" і "Для службового користування",  передаються  провідному інспектору загального відділу апарату райдержадміністрації (з питань забезпечення режиму секретності, мобілізаційної та оборонної роботи) для реєстрації, вручення особисто адресату з подальшим контролем за виконанням.

 

6.5. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова,  заступники голови (відповідно до розподілу  обов’язків), керівник апарату районної державної адміністрації  , керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

6.6. У разі надходження до районної державної адміністрації акта реагування, запиту, листа або іншого документа від органів прокуратури, інших правоохоронних та контролюючих органів (далі - запит або інший документ правоохоронних або контролюючих органів) їх розгляд, опрацювання та підготовка проектів відповідей здійснюється в районній державній адміністрації в такому порядку:

 

6.6.1. Голова районної державної адміністрації шляхом накладення відповідної резолюції визначає відповідального виконавця такого документа із числа заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації, які згідно з розподілом обов'язків забезпечують реалізацію державної політики у відповідній галузі (далі - відповідальний заступник голови районної державної адміністрації).

В обов'язковому порядку співвиконавцем такого документа визначається заступник голови районної державної адміністрації, який згідно з розподілом обов'язків забезпечує реалізацію державної політики у галузі забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян (далі - заступник голови обласної державної адміністрації, відповідальний за забезпечення законності).

 

6.6.2. Відповідальний заступник голови районної державної адміністрації доручає керівнику структурного підрозділу районної державної адміністрації, що забезпечує реалізацію державної політики у відповідній галузі, опрацювання запиту або іншого документа правоохоронного або контролюючого органу, підготовку проекту відповіді на такий документ, а також, у разі необхідності, збір та підготовку всіх необхідних матеріалів.

 

6.6.3. Опрацювання та підготовка проекту відповіді на запит або інший документ правоохоронного або контролюючого органу здійснюється відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації протягом:

3 робочих днів (якщо термін розгляду такого документа відповідно до законодавства складає до 10 календарних днів);

5 робочих днів (якщо термін розгляду такого документа відповідно до законодавства складає понад 10 календарних днів).

 

6.6.4. Керівник відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації після підготовки проекту відповіді на такий документ надсилає його разом з документами, на підставі яких його було підготовлено, через відповідного заступника голови районної державної адміністрації заступнику голови районної державної адміністрації, відповідальному за забезпечення законності.

 

6.6.5. Заступник голови районної державної адміністрації, відповідальний за забезпечення законності, доручає проведення перевірки відповідності такого проекту відповіді чинному законодавству юридичному відділу апарату районної державної адміністрації.

Перевірка відповідності чинному законодавству проекту відповіді на запит або інший документ правоохоронного або контролюючого органу здійснюється відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації протягом:

2 робочих днів (якщо термін розгляду такого документа відповідно до законодавства складає до 10 календарних днів);

4 робочих днів (якщо термін розгляду такого документа відповідно до законодавства складає понад 10 календарних днів).

За результатами такої перевірки готуються пропозиції щодо погодження проекту відповіді без зауважень або обґрунтовані пропозиції щодо необхідності його доопрацювання (із зазначенням конкретних недоліків).

 

6.6.6.Зазначені пропозиції за підписом заступника голови районної державної адміністрації, відповідального за забезпечення законності, передаються відповідальному заступнику голови районної державної адміністрації. У разі погодження проекту відповіді без зауважень такий проект відповіді візується заступником голови районної державної адміністрації, відповідальним за забезпечення законності.

 

6.6.7. 3 урахуванням наданих пропозицій відповідальний заступник голови районної державної адміністрації, у разі необхідності, забезпечує доопрацювання проекту відповіді та надає на підпис голові районної державної адміністрації остаточний проект відповіді на запит або інший документ правоохоронного або контролюючого органу, завізований ним та заступником голови районної державної адміністрації, відповідальним за забезпечення законності.

Виконавцями вказаного проекту відповіді зазначаються відповідальний заступник голови районної державної адміністрації та заступник голови районної державної адміністрації, відповідальний за забезпечення законності.

У разі необхідності, позиція, викладена у проекті відповіді, доповідається голові районної державної адміністрації відповідальним заступником та заступником голови районної державної адміністрації, відповідальним за забезпечення законності.

 

7. Організація роботи з контролю за виконанням документів

 

7.1. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

Відповідальність за організацію  і стан контролю виконання документів  несуть голова, перший заступник голови, заступник  голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно  до розподілу обов’язків) , керівники її структурних підрозділів.

Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює  керівник  апарату райдержадміністрації.

Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації і голів місцевих рад із питань делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то координація роботи щодо виконання  документа здійснюється особою, зазначеною в документі чи  резолюції першою,  у випадках, коли  документом або  резолюцією не обумовлено інше. Така особа вважається   головним   виконавцем  документа,  їй надається  право  уточнення завдання  чи  резолюції, скликання співвиконавців, підписання відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів або інформацій  про  виконання документа.

При підготовці відповідей на контрольні документи з резолюціями, у яких зазначено декілька виконавців, інформація надається головному виконавцю (першому в резолюції або визначеному здійснювати збір) не пізніше ніж за 2 дні до терміну, вказаного в документі, або визначеного в резолюції.

 

7.2. Контроль здійснюється за виконанням зареєстрованих документів, в яких установлено завдання, термін виконання, або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за своєчасним виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, листами органів влади вищого рівня, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів  України, депутатів місцевих  рад, за  розглядом  звернень громадян та інших документів,  за проходженням документів в райдержадміністрації здійснюється  загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

 

7.3. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації  та голови райдержадміністрації керівниками структурних підрозділів (головним виконавцем документа) розробляється в разі потреби план контролю, в якому визначаються:

проміжні контрольні строки виконання завдань;

структурні  підрозділи райдержадміністрації, що відповідають  за  організацію  виконання окремих  завдань;

структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації та контролю  за виконанням документа.

План контролю погоджується в частині  термінів виконання із відповідним спеціалістом загального відділу апарату районної державної адміністрації.

План контролю затверджується першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків)

Доцільність розроблення плану контролю визначає перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

7.4. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється  шляхом:

аналізу та узагальнення у визначені строки  письмової  інформації про стан виконання документів у цілому або окремих установлених ними завдань,  що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан  виконання документів;                  

проведення періодичної   комплексної   або  цільової   перевірки  організації   та  стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (звітування)  виконавців  на  засіданнях  колегії,   нарадах у голови райдержадміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації

Оперативно-технічний контроль за станом реагування, строками, відповідністю форм виконання вимогам документів і резолюцій  забезпечує провідний спеціаліст загального відділу апарату  райдержадміністрації, а секретних документів – провідний інспектор загального відділу апарату  райдержадміністрації. 

 

7.5. Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі відсутності - посадовою особою, яка її заміщує.

При неможливості виконання завдання в установлений термін виконавець вносить у визначеному порядку подання про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання.

Пропозиції щодо продовження терміну виконання документа органу влади вищого рівня, центрального органу виконавчої влади подаються за 7 днів до закінчення встановленого строку.Якщо термін виконання документа менше ніж 7 днів - за 1 день до встановленого строку.

У разі неможливості виконання розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації в установлені строки виконавцем, не пізніше ніж за 3 робочих дні  до закінчення встановленого строку, подаються голові райдержадміністрації через загальний відділ апарату райдержадміністрації аргументовані пропозиції про  перенесення терміну виконання документа.

 Відповідний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації після подовження терміну виконання документа готує і направляє інформацію про перенесення терміну виконання документа.

Документи без зазначення строку виконання виконуються не пізніше ніж за 30 календарних днів, а документи з позначкою «терміново» – протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. У цьому разі для підготовки резолюції до документа надається один день. Строки виконання депутатських звернень і запитів установлені відповідними актами законодавства.

 

7.6. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається органів  виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю документа проводиться на підставі письмового звіту керівника  відповідного  органу   або  іншого документа,  що   підтверджує   його  виконання,  за   письмовою  згодою  голови райдержадміністрації, першого заступника голови,  заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу  обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації  .

Документи вважаються виконаними, якщо повністю і вчасно вирішені всі поставлені в  них  і  в резолюціях щодо їх виконання   завдання, у разі потреби надана відповідь по суті.

Днем виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад вважається день реєстрації в установі вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань.

Зняти документ з контролю може лише посадова особа, яка поставила його на контроль, зокрема:         

документи органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади - відповідно Президент України, Прем’єр-міністр України, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади тощо;

розпорядження та доручення голови обласної державної адміністрації - голова обласної державної адміністрації ;

розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації - голова районної державної адміністрації .

Зняття з контролю виконаних документів органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади здійснюються:

довгострокових із вимогою періодичного інформування - на підставі наданої письмової інформації до органу влади вищого рівня, центральному органу виконавчої влади (посадовій особі), що надавав завдання, із пропозиціями про зняття з контролю як виконаних чи таких, що втратили актуальність. У разі згоди на зняття з контролю документа або окремого завдання в місячний термін відповідним органом надсилається погодженні пропозиції про зняття;

документів із вимогою одноразового інформування - на підставі письмової інформації за підписом голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, чи іншого документа, що підтверджує його виконання. Пропозиції щодо зняття з контролю документа подаються на підпис голові районної державної адміністрації виконавцем не пізніш ніж за п’ять днів від дати відправки письмової інформації щодо його виконання;

після погодження на зняття з контролю та відмітки „До справи” виконані документи разом з інформацією про виконання передаються до загального відділу апарату районної державної адміністрації для формування у справи.

 

 

8. Організація  розгляду звернень громадян

і проведення особистого прийому громадян

 

8.1. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація   розгляду   звернень  громадян, у тому числі  ведення  діловодства та проведення  особистого  прийому   громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Робота із зверненнями громадян ведеться відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами), а також Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858.

Письмові пропозиції, заяви і скарги, що надходять до районної державної  адміністрації,  приймаються загальним  відділом апарату райдержадміністрації.  У  той   же день відділ реєструє їх, здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв, скарг громадян, готує необхідні додаткові матеріали та  окремі  з них передає на розгляд голові, першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату  райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

У разі надходження до загального відділу апарату районної державної адміністрації звернення, що відповідає вимогам до запиту на інформацію, передбаченим статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таке звернення негайно передається відповідальній особі загального відділу апарату райдержадміністрації за забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації.

 

8.2. Листи Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», а також звернення, що надійшли на розгляд за дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, голови обласної державної адміністрації,  розглядаються особисто головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – заступником голови районної державної адміністрації, на якого покладено виконання обов’язків голови районної державної адміністрації.

Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у статті 5 Закону України «Про звернення громадян» (тобто, у ньому не вказано прізвище, ім’я, по батькові або адреса, не підписане автором або немає дати, не викладено суть порушеного питання), повертається авторові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження.

Анонімні звернення розгляду не підлягають.

Письмові звернення, в яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень районної державної адміністрації, пересилаються для розгляду за належністю до органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін не пізніше 5 робочих днів із дня надходження до районної державної адміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Рішення про направлення звернення за належністю приймають голова районної державної адміністрації, перший заступник голови, заступник голови за напрямами діяльності районної державної адміністрації. Звернення направляється визначеному органу разом із супровідним листом, у якому міститься прохання повідомити заявника про результати розгляду його звернення.

Розглянуті керівництвом районної державної адміністрації письмові звернення передаються до загального відділу апарату районної державної адміністрації для опрацювання резолюції (доручення) і направлення звернення на розгляд відповідним виконавцям.

Якщо виконавців, згідно з резолюціями, декілька, збір інформації та її узагальнення для надання відповіді громадянину здійснює виконавець, зазначений у резолюції першим (або визначений здійснювати збір). У випадку, коли це заступники голови районної державної адміністрації, то збір, узагальнення інформації та підготовку проекту відповіді заявнику за дорученням керівництва районної державної адміністрації здійснює перший виконавець (або визначений здійснювати збір), при цьому інші виконавці надають йому інформацію не пізніше ніж за два робочі дні до настання терміну виконання, визначеного керівництвом районної державної адміністрації.

Посадові особи, яким доручено розгляд звернення, забезпечують об'єктивне, всебічне і своєчасне виконання наданих доручень згідно з резолюціями керівництва районної державної адміністрації.

Контроль за своєчасним розглядом звернень, виконанням доручень керівництва районної державної адміністрації покладається на керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та загальний відділ.

Термін розгляду звернень установлюється керівництвом районної державної адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

Рішення про продовження терміну розгляду до 45 днів з моменту надходження звернення до районної державної адміністрації приймає керівництво районної державної адміністрації, яким установлений первинний контроль, на підставі обґрунтованого подання виконавця з наступним повідомленням про зазначене заявника. У разі допущення порушень термінів розгляду звернень громадян виконавець разом із довідкою надає пояснення щодо причин їх порушення.

Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття їх на контроль.

Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань, в іншому випадку – інформація передається керівництву для ознайомлення та погодження продовження терміну або встановлення додаткового контролю, відповідне доручення направляється виконавцю.

Відповіді за результатами розгляду звернень громадян, що перебувають на контролі в органах влади вищого рівня, готуються і візуються виконавцями та підписуються керівництвом районної державної адміністрації.

Розглянуті звернення разом з усіма матеріалами про їх розгляд надсилаються до загального відділу апарату районної державної адміністрації та формуються у справи згідно з резолюціями керівництва районної державної адміністрації.

 

8.3. Особистий  прийом  громадян  проводить  голова  райдержадміністрації, перший заступник та заступник голови райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів  районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт райдержадміністрації.

Графік особистого прийому громадян містить інформацію про місце проведення, дні  та години прийому.

Виїзні прийоми громадян головою районної державної адміністрації та його заступниками проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації за 7 днів до початку кварталу. Графік складається на підставі пропозицій, наданих відповідними заступниками за 15 днів до початку кварталу до загального відділу районної державної адміністрації з визначенням дати та місця проведення виїзного прийому.

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

9. Організація правового забезпечення

діяльності  райдержадміністрації

 

9.1. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату районної державної адміністрації (далі –  юридичний  відділ).

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності районної держадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

 

9.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента  України, актами Кабінету Міністрів України і постановами  Верховної  Ради України,  прийнятими  відповідно  до  Конституції   та  законів України,   розпорядженнями  голови обласної державної адміністрації та  голови районної   державної адміністрації.

 

9.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації як місцевого органу виконавчої влади;

організація правової роботи в структурних підрозділах апарату районної державної адміністрації, спрямованої на правильне застосування,  неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів посадовими особами та працівниками апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

підготовка інформаційних,  довідкових  та  інших матеріалів із питань застосування законодавства.

 

9.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження, передбачені Положенням про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації,чинним законодавством та цим Регламентом.

 

9.5. Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації:

здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання  покладених  на  відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в районній державній  адміністрації;   

організовує роботу працівників юридичного  відділу,  дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення  працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;    

виконує інші функції,  передбачені законодавством, цим Регламентом та Положенням про юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

 

10. Порядок  внесення  та розгляду проектів розпоряджень

  голови районної державної адміністрації

 

10.1. Голова районної державної адміністрації на  виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособно в межах повноважень районної державної адміністрації  розпорядження.

 

10.2. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації,  її апарату, а також територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – інші органи).

 

10.3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кількома структурним  підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату головним  розробником є виконавець, зазначений   першим.

10.4. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає посадову особу (не нижче керівника відділу), яка є відповідальною за розроблення та опрацювання проекту розпорядження, здійснює візування зворотніх сторінок кожного аркуша проекту розпорядження, та у разі необхідності, надає пояснення щодо змісту даного документа при його опрацюванні з метою погодження.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи  районної державної адміністрації, її апарату та інші органпи, виходячи зі змісту основних положень проекту розпорядження та відповідно до вимого цього Регламенту.

У разі коли проект  розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

У разі коли проект  розпорядження є нормативно-правовим актом, що може вплинути   на конкуренцію, зокрема  щодо створення  суб’єктів  господарювання, установлення і зміни   правил їх поведінки на ринку, або може призвести до недопущення, усунення,  обмеження  чи спотворення конкуренції  на відповідних ринках, він підлягає погодженню з Харківським  обласним  територіальним  відділенням Антимонопольного  комітету України.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів із розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей в їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні  підрозділи  районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в   опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

 

10.5. Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації, у порядку передбаченому Інструкцією з   питань діловодства в районній державній адміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

 

10.6. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації опрацьовуються та візуються в такій послідовності:

1) головний розробник (виконавець);

2) керівники інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату (якщо проект розпорядження стосується вирішення питань, що належать до компетенції відповідного структурного підрозділу);

3) начальник загального відділу апарату райдержадміністрації;

4) спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації(з питань контролю);

5) начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

6) заступник  голови райдержадміністрації, який спрямовує та контролює (координує) діяльність розробника проекту розпорядження голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків;

7) заступник  голови райдержадміністрації, якщо проект розпорядження стосується вирішення питань, що належать до його компетенції;

8) керівник апарату районної державної адміністрації.

Строк опрацювання проекту розпорядження в структурних підрозділах не повинен перевищувати:

7   робочих днів у загальному відділі апарату райдержадміністрації;

10 робочих днів у юридичному відділі апарату районної державної адміністрації;

3  робочих днів у заступника голови районної державної адміністрації, який спрямовує та контролює (координує) діяльність розробника проекту розпорядження голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків;

2 робочих днів у іншого заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.

У разі потреби вказані вище строки опрацювання проекту розпорядження можуть бути продовжені на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації підписуються головним розробником відповідного проекту розпорядження голови районної державної адміністрації.

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації, розробниками яких є структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації, підписуються керівником апарату районної державної адміністрації, під час погодження відповідного проекту розпорядження голови районної державної адміністрації.

 

10.7. При передачі головним розробником (керівником, іншою посадовою особою головного розробника) проекту розпорядження посадовій особі (помічнику посадової особи, іншому працівнику, підлеглому цій посадовій особі), яка здійснює візування проекту розпорядження, здійснюється відмітка (підпис, дата) на окремому аркуші про отримання на візування, а після розгляду відповідною посадовою особою - про повернення завізованого проекту розпорядження, доданих до нього матеріалів чи про проведення проекту розпорядження без візування із посиланням на відповідні зауваження (висновки), які оформлюються окремо. Зазначений аркуш зберігається у головного розробника проекту розпорядження.

Візування опрацьованих проектів розпоряджень, які мають гриф секретності "Таємно" і "Цілком таємно", здійснюється відповідно до вимог  Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,  в установах  і  організаціях,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

 

10.8. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів  законодавства,  доручень Президента України та Прем'єр-міністра України, погоджуються не  пізніше  ніж у  дводенний  строк після їх подання головним розробником.              

 

10.9. Якщо заінтересовані структурні  підрозділи райдержадміністрації,  її  апарату та  інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк,  такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником   готується довідка про погодження (додаток 7), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, ураховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності  райдержадміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

 

10.10. Неврегульовані розбіжності в позиціях  заінтересованих структурних  підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним  розробником у  вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 8), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник  голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень. При цьому заступник голови може внести на розгляд голови  районної державної  адміністрації проект розпорядження з розбіжностями і додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиціями щодо їх усунення.

 

10.11. Головний розробник готує  пояснювальну записку до проекту розпорядження   (додаток  9), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної  записки  у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка  не подається до проектів   розпоряджень  із  кадрових питань,  питань затвердження або внесення змін до  складу комісії, робочої  групи  або з інших  організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативно-правових актів,  у тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

Пояснювальна записка, інформаційно-аналітичні матеріали з публічного обговорення проектів нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних, підписуються головою райдержадміністрації або його заступниками згідно з розподілом обов’язків.

 

10.12. У  разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються до тексту проекту  або подаються  у вигляді проекту окремого розпорядження  одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 10),  у  якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 

10.13. Головний розробник разом із проектом розпорядження може вносити до районної державної адміністрації текст інформаційного повідомлення про цей проект.

Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші та повинен містити обґрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, його мету і розкривати зміст цього проекту, соціально-економічні та інші істотні наслідки його прийняття.

У разі прийняття головою районної державної адміністрації рішення про інформування населення стосовно проекту розпорядження текст інформаційного повідомлення передається до загального відділу апарату районної державної адміністрації для доведення його до відома населення.

Відповідальність за повноту документів, що додають до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації та обґрунтовують його, несе головний розробник.

10.14. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до обласної державної адміністрації.

Головний розробник вносить проект розпорядження разом з довідкою, у якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

 

10.15. Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру з питань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад, підлягають погодженню в установленому порядку з органами місцевого самоврядування.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

 

10.16. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати  аналізу  стану  справ  і   причини  виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і  реальними, спрямованими  на досягнення  в  найкоротший  строк визначеної мети та  містити  в разі  потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатись  проміжні контрольні  строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти  розпоряджень із питань соціально-економічного розвитку району, у разі потреби,  попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

 

10.17. Проекти розпоряджень, які мають ознаки нормативно-правових актів, окрім погодження в порядку, визначеному пунктами 10.5-10.6 Регламенту, також підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Після опрацювання та погодження проекту розпорядження, який має ознаки нормативно-правового акта, в порядку, визначеному пунктами 10.5-10.6 Регламенту, головний розробник направляє разом із супровідним листом до загального відділу апарату районної державної адміністрації паперову та електронну копію проекту розпорядження (разом із паперовою копією листа-погодження) для його оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Проекти розпоряджень, які мають ознаки нормативно-правових актів, оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх подання на підпис голові районної державної адміністрації.

У разі розроблення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації, який має ознаки регуляторного акта, головним розробником готується аналіз регуляторного впливу  проекту нормативно-правого акта, який повинен відповідати вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється в порядку та у  спосіб, передбачені статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніше п'яти робочих днів із дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

У випадках, встановлених цим Законом, може здійснюватися повторне оприлюднення проекту регуляторного акта.

За результатами оприлюднення проекту розпорядження, який має ознаки нормативно-правового акта, головний розробник складає довідку про результати оприлюднення зазначеного проекту розпорядження, у якій зазначаються пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі його оприлюднення.

Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі оприлюднення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Якщо за результатами опрацювання пропозицій та зауважень до проекту розпорядження були внесені зміни, такий проект підлягає повторному погодженню в порядку, передбаченому пунктами 10.5-10.6 Регламенту.

Якщо проект регуляторного акта не внесений до щорічного плану діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів, розробник повинен внести зміни до відповідного плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проекту регуляторного акта, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

 

10.18. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником підрозділу (органу), що є  головним розробником, та надається голові районної державної адміністрації разом із документами,  передбаченими пунктами 10.4-10.14 цього Регламенту.

Завізований проект розпорядження подається на підпис голові районної державної адміністрації через заступників голови районної державної адміністрації.

Після підписання розпорядження головою районної державної адміністрації загальний відділ апарату районної державної адміністрації реєструє документ та здійснює його сканування у форматі PDF,оприлюднює на офіційному веб-сайті в порядку, установленому головою районної державної адміністрації. Електронна версія розпорядження голови районної державної адміністрації зберігається в системі зберігання електронних документів районної державної адміністрації.

Заборонено надавати на підпис голові районної державної адміністрації проект розпорядження, який не пройшов опрацювання та візування в порядку, визначеному пунктами 10.5-10.6 цього Регламенту.

 

10.19. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі в юридичному відділі апарату районної державної адміністрації.

Проект розпорядження, у тексті якого містяться   посилання  на  нормативно-правові  акти, подається  для проведення правової експертизи разом із текстами зазначених актів.

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить  його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту  розпорядження  у відповідність з  вимогами  нормопроектувальної  техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує  зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання юридичний відділ готує висновок (додаток 11).

На проектах розпоряджень, що мають ознаки нормативно-правового та/або регуляторного акта, проставляються відмітки "Підлягає державній реєстрації".

Після  візуванням проекту розпорядження начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації, здійснюється візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту шляхом підпису працівника юридичного відділу, що здійснював правову експертизу проекту розпорядження.

 

10.20. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації надаються для опрацювання до загального відділу апарату районної державної адміністрації щодня з 14 до 17 години, крім термінових.

Працівник загального відділу апарату районної державної адміністрації під час підготовки проекту розпорядження здійснює редагування тексту, яке полягає у перевірці правильності оформлення документа (структура, рубрикація тексту, оформлення додатків, таблиць тощо).

Редакторське опрацювання проекту розпорядження здійснюється шляхом:

пунктуаційних, граматичних та лексичних виправлень;

встановлення відповідності тексту нормам офіційно-ділового стилю.

Відповідальність за достовірність фактичного матеріалу, юридичні адреси та власні назви, географічні найменування, дати історичних подій, посилання, цифрові дані тощо покладається на розробників проекту розпорядження. Текст проекту розпорядження має бути точним, послідовним, стислим, без граматичних помилок.

Працівник загального відділу апарату районної державної адміністрації разом із візуванням проектів здійснює візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту шляхом проставлення підпису та дати візування, а спеціаліст загального відділу апарату районної державної адміністрації (з питань контролю) здійснює опрацювання проекту розпорядження голови районної державної адміністрації в частині відповідності, визначених розробниками термінів виконання завдань, нормативним актам органів влади вищого рівня, на підставі яких розробляється розпорядження.

 

10.21. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до  нього  істотних  змін,  проект  повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 

10.22. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх  видання, якщо самими розпорядженнями  не  встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх  виконавців, а у разі потреби, оприлюднюються.

 

10.23. Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній  реєстрації  у  відповідних органах  юстиції  згідно з Положенням  про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої   влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і  законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим   постановою  Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року  № 731 (зі змінами).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення,  якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження  голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків   громадян або мають загальний  характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з  дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови районної державної адміністрації оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою опублікування у засобах масової інформації розпоряджень голови райдержадміністрації нормативного характеру, що є зареєстрованими в органах юстиції, загальний відділ апарату райдержадміністрації передає завірену копію відповідного розпорядження голови районної  державної адміністрації з електронною PDF версією до організаційного відділу апарату райдержадміністрації.

Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям  і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання, підготовленим виконавцем та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому її головою порядку.

 

10.24. Головний розробник забезпечує, відповідно до вимог Закону України "Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", здійснення відстеження результативності  прийнятого розпорядження.

 

11. Публічне обговорення проекту

розпорядження голови райдержадміністрації

 

11.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної  одиниці, прав, свобод  і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а  також має  важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування  у друкованих засобах масової інформації або  доведення до відома населення в інший спосіб.

 

11.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає  голова райдержадміністрації  на  підставі   пропозиції  головного  розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція  щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, і план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

 

11.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний  розробник  подає проект  розпорядження разом  із планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, інформацією про контактні телефони та адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження  проводиться  відповідно до  Порядку  проведення консультацій з громадськістю  з питань формування  та реалізації  державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (зі змінами).

 

 

12. Порядок подання пропозицій до порядку денного

та внесення проектів рішень на розгляд сесії районної ради

 

12.1. Голова районної державної адміністрації  має право вносити на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, а також інші питання.

Пропозиції до проекту порядку денного сесії районної ради вносяться головою районної державної адміністрації, як правило, до підписання головою районної ради розпорядження про скликання сесії.

 

12.2. Проекти рішень районної ради, які відповідно до законодавства є регуляторними актами, вносяться на її розгляд з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проекти рішень районної ради, що мають нормативно-правовий характер, вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації, мають бути оприлюднені на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дня відкриття пленарного засідання районної ради.

Оприлюднюються проекти рішень районної ради на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації після їх опрацювання та погодження в порядку, визначеному пунктом 12.3 цього Регламенту.

 

12.3. Проекти рішень районної ради, опрацьовуються в райдержадміністрації та погоджуються шляхом їх візування у такій послідовності :

1) головний розробник (виконавець);

2) керівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату (якщо проект рішення районної ради стосується вирішення питань, що належать до компетенції відповідного структурного підрозділу);

3) начальники загального відділу апарату райдержадміністрації (редагування тексту);

4) спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації (з питань контролю);

5) начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

6) заступник голови райдержадміністрації, який спрямовує та контролює(координує) діяльність розробника проекту рішення районної ради згідно з розподілом обов’язків;

7) заступник голови райдержадміністрації, якщо проект рішення районної ради стосується вирішення питань, що належать до його компетенції;

8) керівник апарату райдержадміністрації.

 

12.4. Проекти рішень районної ради оформляються відповідно до інструкції з діловодства районної ради. До проекту рішення додаються:

супровідний лист (за підписом голови районної державної адміністрації, у разі  відсутності  голови, першим заступником голови,  а  у разі  відсутності останнього - заступником голови районної державної адміністрації, який виконує його функції і повноваження);

додатки до проекту рішення (при необхідності);

пояснювальна записка (має містити обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення, цілей, завдань і основних його положень; очікуваних соціально-економічних, правових та інших результатів, у разі реалізації рішення; посилання на нормативно-правові акти,відповідно до яких було розроблено даний проект рішення; інші відомості, необхідні для розгляду проекту рішення);

документи, на підставі яких підготовлено проект рішення;

лист-погодження (оформлений відповідно до вимого Інструкції з діловодства в Валківській районній державній адміністрації).

 

12.5. У разі внесення на розгляд районої ради проектів рішень про затвердження районної програми, до проекту рішення додається проект відповідної програми.

Проект рішення районної ради про внесення змін до районної програми, що затверджена рішенням районної ради, може вноситися на її розгляд лише за умови його погодження структурним підрозділом районної державної адміністрації, який був головним розробником відповідного проекту рішення районної ради про затвердження такої програми.

 

12.6. Працівник загального відділу апарату районної державної адміністрації під час опрацювання проекту рішення районної ради здійснює редагування тексту, яке полягає у перевірці правильності оформлення документа (структура, рубрикація тексту, оформлення додатків, таблиць тощо).

Редакторське опрацювання проекту рішення районної ради здійснюється шляхом:

пунктуаційних, граматичних та лексичних виправлень;

встановлення відповідності тексту нормам офіційно-ділового стилю.

Відповідальність за достовірність фактичного матеріалу, юридичні адреси та власні назви, географічні найменування, дати історичних подій, посилання, цифрові дані тощо покладається на розробників проекту рішення районної ради. Текст проекту рішення районної ради має бути точним, послідовним, стислим, без граматичних помилок.

Працівник загального відділу апарату районної державної адміністрації разом із візуванням проектів здійснює візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту рішення районної ради.

 

12.7. Проекти рішень районної ради підлягають обов’язковій правовій експертизі в юридичному відділі апарату районної державної адміністрації.

Проект рішення районної ради, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом із текстами зазначених актів.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект рішення районної ради, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту рішення у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект рішення.

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект рішення районної ради на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект рішення районної ради на відповідність вимогам, установленим Регламентом Валківської  районної ради та Інструкцією з діловодства районної ради, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту рішення чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту рішення  не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок.

Після візування проекту рішення районної ради начальником юридичного відділу здійснюється візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту шляхом підпису працівника юридичного відділу.

 

12.8. Після опрацювання та погодження проекту рішення в порядку, визначеному пунктом 12.3 цього Регламенту, головний розробник надає електронну копію проекту рішення районної ради (разом із паперовою копією листа-погодження) для його оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

 

12.9. Проекти рішень районної ради подаються до Валківської районної ради разом з додатками зазначеними у пункті 12.4. цього Регламенту в друкованому та електронному вигляді.

 

13. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами

 державної влади та органами місцевого самоврядування

 

13.1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної  влади  та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законодавством порядку.

Взаємодія між районною державною адміністрацією та центральними і  місцевими  органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснюється згідно із Законом України "Про місцеві державні   адміністрації" з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом визначення завдань, погодження планів і дій, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства при їх реалізації, обміну оперативною управлінською інформацією, проведення спільних засідань, нарад та інших заходів.

Координацію взаємодії між районною державною адміністрації з центральними і  місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснює апарат районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації організовує   взаємодію апарату районної державної адміністрації з центральними та місцевими   органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

13.2. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з  питань  розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

13.3. Голова районної державної адміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату,Держфінінспекції в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

 

 

 

 

14. Порядок інформування обласної державної адміністрації та населення про найважливіші події, явища і тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного становища в районі

 

14.1. Запровадження системи оперативного інформування  органів  виконавчої влади, населення про події в різних сферах життя району викликано необхідністю  забезпечення прозорості в роботі райдержадміністрації, об’єктивної оцінки реальної  ситуації  в районі, прийняття районною державною адміністрацією ефективних управлінських рішень.

Інформація про найважливіші події, явища і тенденції в суспільно-політичному,  соціально-економічному становищі та  культурному  житті району передається до 10 години кожного робочого дня виконавчими органами місцевих рад, структурними підрозділами райдержадміністрації та її  апарату до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації.

Систематизована та погоджена з відповідними заступниками голови районної державної адміністрації інформація в установлених формах щоденних і тематичних повідомлень після  підписання керівником апарату районної державної адміністрації щодня передається обумовленим видом зв’язку (факсимільним, телефонним чи електронною поштою) до управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.

З метою інформування населення району про діяльність районної державної адміністрації видані головою райдержадміністрації розпорядження, що стосуються  інтересів жителів району, доводяться до їх відома через засоби масової інформації. З актуальних  питань суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя району і країни   за участю керівництва районної державної адміністрації проводяться прес-конференції, засідання "круглих столів", радіозустрічі, „прямі лінії” тощо.

           

14.2. З метою забезпечення облдержадміністрації інформацією для реалізації визначених законодавством повноважень з питань роботи з персоналом в апарат обласної державної адміністрації подаються:

біографічні довідки на голову районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації (з повідомленням прізвища, ім’я та по батькові працівника, звільненого з цієї посади, і його нового місця роботи), з одночасним поданням про призначення або звільнення;

список голови, заступників голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, посад,  номерів службових  і домашніх телефонів – щороку до 25 червня та 25 грудня.

 

14.3. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації складає за станом на 01 січня довідник телефонів структурних підрозділів райдержадміністрації та надсилає їх до Харківської обласної державної адміністрації. Зазначений довідник надсилається також для використання в роботі виконавчим органам місцевих рад, районних установ і організацій.

 

14.4. З метою здійснення ефективного контролю з боку облдержадміністрації за діяльністю райдержадміністрації, організаційний відділ апарату райдержадміністрації надсилає до організаційного  відділу апарату  облдержадміністрації:         

копії  планів роботи (перспективних, поточних) та звіти про їх виконання  на третій день після їх затвердження;

перелік основних заходів, які планується провести райдержадміністрацією в наступному місяці –  за 10 днів до зазначеного місяця;    

протоколи засідань колегій райдержадміністрації – на десятий день після їх проведення, оформленних в установленому порядку;

перелік розпоряджень, виданих головою райдержадміністрацій, за місяць – на сьомий день наступного місяця;  

оновлений паспорт району – у січні поточного року;

інформацію на окремі запити райдержадміністрації  тощо.

 

14.5. Забезпечення прозорого формування і реалізації стабільної та зрозумілої  громадянам економічної і соціальної політики органів місцевої виконавчої влади, а також забезпечення прав представників засобів масової інформації на своєчасне  та  безперешкодне отримання інформації про діяльність органів державної  влади,  здійснюється за рахунок   створеного  в  мережі  Internet  офіційного веб-сайту  райдержадміністрації.

На веб-сайті райдержадміністрації  розміщується інформація щодо:

сучасної території та історії району, його адміністративно-територіального устрою;

загального огляду економіки, опису природних ресурсів, відомостей про транспортну інфраструктуру, засобів комунікації, промисловості, сільського господарства, створення привабливих інвестиційних умов у районі, розвитку туризму тощо;

відомостей про розвиток науки та освіти (перелік навчальних  закладів і  наукових установ, закладів культури і мистецтва);

посилань на інші Інтернет - ресурси району,

оприлюдненя інформації відповідно до Закону україни «Про доступ до публічної інформації».

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації може розміщуватись інша інформація, яку керівництво районної державної адміністрації вважає за доцільне оприлюднити.

Інформація на офіційному веб-сайті райдержадміністрації подається державною мовою.

 

15. Порядок здійснення районною державною адміністрацією

контрольних повноважень

 

15.1. Районна державна адміністрація в межах, визначених Конституцією  України, законами України, здійснює державний  контроль за  напрямами, визначеними   ст. 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", у  порядку, визначеному постановою Кабінету  Міністрів України  від  09 березня  1999 року № 339 "Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами  місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої  влади" (зі змінами), розпорядженням голови обласної державної  адміністрації та відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

15.2. Райдержадміністрація має право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими органами сільських,  селищних  і  міської   рад, розташованих  на  відповідній  території, делегованих повноважень органів виконавчої влади.

       

15.3. Контроль здійснюється шляхом аналізу  актів  органів місцевого  самоврядування, надання органами місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міської рад.

     

15.4. Районна державна адміністрація розробляє та затверджує щорічні плани з контролю за здійсненням виконавчими  органами місцевих рад  делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Порядок, періодичність і терміни проведення перевірок визначаються головою  райдержадміністрації.

У разі потреби, за рішенням голови райдержадміністрації, можуть проводитися  позапланові перевірки.

 

15.5. Виконавчі органи місцевих  рад  один  раз на півріччя до  10  числа  місяця,  що  настає  за звітним періодом, надсилають до районної державної адміністрації інформацію про виконання делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади за  встановленою районною державною адміністрацією формою.

 

15.6. Копії виданих  розпоряджень  голови  райдержадміністрації  за минулий  місяць  надсилаються до облдержадміністрації щомісяця в тижневий строк по закінченню відповідного місяця.

Копії протоколів засідань колегій райдержадміністрації – у тижневий строк після  проведення засідання.

 

15.7. Копії актів  виконавчих органів місцевих рад, прийнятих із питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, направляються до районної державної адміністрації через загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 

15.8. Копії актів органів місцевого самоврядування, виконавчих органів місцевих рад, прийнятих із питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади після реєстрації  передаються до організаційного відділу апарату райдержадміністрації протягом 5 днів з дня прийняття, після чого передаються до юридичного відділу апарату райдержадміністрації  для забезпечення  здійснення аналізу актів виконавчих органів місцевих рад на відповідність їх чинному законодавству.

Копії актів виконавчих органів місцевих рад, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, відпрацьовуються у юридичному відділі протягом 30 робочих днів, після чого передаються до організаційного відділ апарату райдержадміністрації .

 

15.9. У разі виявлення актів органів місцевого самоврядування з  питань здійснення делегованих повноважень органів  виконавчої влади, які не  відповідають вимогам чинного законодавства, юридичний відділ апарату райдержадміністрації інформує про це голову  районної державної адміністрації шляхом подання відповідної доповідної записки. За  результатами розгляду зазначена доповідна записка  направляється відповідному   голові місцевої ради для розгляду та усунення виявлених порушень законодавства.

У випадку відмови усунення  виявлених  порушень або неповідомлення  про усунення порушень у зазначені строки  районна  державна  адміністрація  порушує,   у   встановленому порядку, питання про відповідальність голови  місцевої ради  та  скасування  акта  органу  місцевого самоврядування згідно із законодавством.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації один раз на півріччя, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає організаційного відділу апарату райдержадміністрації інформацію про результати аналізу актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, на відповідність  чинному   законодавству.

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації надає голові  райдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання органами місцевого самоврядування району відповідних делегованих повноважень органів  виконавчої влади один раз на півріччя до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Зазначена інформація надсилається міському, селищним, сільським головам для  врахування  в  роботі та усунення недоліків, в разі, якщо такі виявлені та   спеціалісту загального відділу апарату райдержадміністрації з питань   контролю.

                                                  

 

 

 

16. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,
  служби і комісії райдержадміністрації

 

16.1. Для  сприяння здійсненню повноважень  райдержадміністрації  голова  утворює  консультативні, дорадчі  та  інші допоміжні  органи (ради,  колегії,  робочі групи  тощо), служби та комісії (далі-допоміжні органи).  Завдання,  функції  та   персональний  склад  таких органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості  у формуванні та реалізації державної політики « утворюється громадська рада.

Допоміжні органи утворюються на постійній або тимчасовій основі для забезпечення реалізації повноважень райдержадміністрації, керуючись пунктом 9 частини першої статті 39 Закону України « Про місцеві державні адміністрації».

Допоміжний орган, як правило, утворюється як:

комісія - для розслідування причин аварії (катастрофи), вжиття заходів до подолання наслідків стихійного лиха, надання допомоги потерпілим громадянам та їх сім'ям, а також для забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, пов'язаних із реалізацією повноважень райдержадміністрації;   

організаційний комітет - для забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань підготовки і проведення заходів  районного значення;

рада - для вивчення проблемних питань, пов'язаних із реалізацією державної та регіональної політики у відповідній сфері;

робоча група - для участі в підготовці проектів нормативно-правових актів, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, голові облдержадміністрації, голові райдержадміністрації.

Основними завданнями допоміжного органу є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері;

визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної та регіональної політики у відповідній сфері;

підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, у тому числі покращення надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

Рішення про утворення допоміжного органу приймається головою райдержадміністрації у формі розпорядження, яким затверджується положення про такий орган (у разі необхідності), його персональний склад.

Проект відповідного розпорядження голови райдержадміністрації готується та вноситься структурним підрозділом райдержадміністрації в порядку, установленому цим Регламентом.

Копії розпоряджень голови райдержадміністрації про утворення допоміжних органів, припинення їх діяльності або про внесення змін до їх положень та персонального складу подаються розробником документа до організаційного відділу апарату райдержадміністрації для врахування під час складання звіту про роботу допоміжних органів за звітний період.

До складу допоміжного органу входять голова (співголови), заступник (заступники) голови, представники місцевих органів виконавчої влади, а також за згодою представники органів місцевого самоврядування, інших державних органів, наукових установ, громадських організацій, депутати місцевих рад  тощо.

Головою (співголовами) допоміжного органу затверджується голова, перший заступник або один із заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками, а в окремих випадках – керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Формою роботи допоміжного органу є засідання, що проводяться за рішенням його голови (співголів).

Засідання допоміжного органу веде голова (співголови), а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів  для розгляду на засіданнях допоміжного органу, запрошення персонального складу допоміжного органу та інших представників забезпечує його секретар.

Засідання допоміжного органу вважається легітимним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції допоміжного органу, можуть утворюватися додаткові допоміжні органи (комісії, робочі групи тощо), які діють у період між його засіданнями.  Персональний склад додаткового допоміжного органу затверджується на засіданнях допоміжного органу.

На своїх засіданнях допоміжний орган розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів допоміжного органу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами засідань, де фіксуються пропозиції та рекомендації, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем, і надсилається всім членам допоміжного органу  та іншим заінтересованим організаціям.

Член допоміжного органу, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації допоміжного органу можуть бути реалізовані шляхом видання головою райдержадміністрації розпорядження, проект якого в установленому порядку вносить структурний підрозділ відповідно до своїх повноважень.

Засідання діючих при райдержадміністрації допоміжних органів проводяться за відповідними планами, а також у міру необхідності. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації.

Відповідальність за організацію роботи (формування планів роботи, оформлення протоколів засідань тощо) допоміжних органів несе посадова особа, яка їх очолює, та відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації.

Керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації проводиться робота щодо впорядкування цих допоміжних органів при районній  державній адміністрації, своєчасно вносяться зміни до їх складу, оптимізується їх кількість.

У разі коли функції того чи іншого допоміжного органу вичерпано, подальше функціонування недоцільне або є потреба в достроковому його припиненні відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації на ім’я голови районної державної адміністрації готується доповідна записка з пропозиціями щодо припинення його дії. Після погодження з головою районної державної адміністрації відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації готує проект розпорядження про припинення діяльності цього допоміжного органу.

В окремих випадках голова райдержадміністрації може з власної ініціативи прийняти рішення про ліквідацію того чи іншого допоміжного органу.

Допоміжний орган, утворений на визначений в розпорядженні голови райдержадміністрації строк, вважається таким, що ліквідований, із дня закінчення зазначеного строку.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації щокварталу (до 5 числа наступного за кварталом місяця) подають до організаційного відділу апарату райдержадміністрації звіт про роботу консультативно-дорадчих органів за квартал, півріччя, 9 місяців, рік (за формою згідно з  додатком 6).

Допоміжний орган під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Дозвіл на присутність представників засобів  масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбуваються засідання допоміжних органів, надає головуючий на засіданні.

 

16.2. Для підготовки рекомендацій щодо виконання райдержадміністрацією своїх завдань, для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може  утворюватися постійний консультативно-дорадчий орган - колегія районної державної  адміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова  колегії),  першого заступника голови райдержадміністрації, заступника голови райдержадміністрації,  керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування. ‘

До  складу  колегії  райдержадміністрації  за  пропозицією  громадських   організацій, творчих спілок, підприємств, установ та інших організацій можуть  бути  включені  їх представники.

Кількісний  та  персональний  склад  колегії  районної державної адміністрації  визначається головою районної державної адміністрації.

 

16.3. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Положенням про колегію районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації, та цим Регламентом.

 

16.4. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, орієнтовні дати проведення засідань колегії, терміни подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовний місяць проведення засідань колегії.

Структурні підрозділи райдержадміністрації не пізніше ніж за  30 днів до початку року  надають до організаційного відділу апарату райдержадміністрації погоджені з першим заступником голови  райдержадміністрації,   заступником голови  райдержадміністрації,  керівником  апарату райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, пропозиції до плану засідань на рік.

План засідання колегії районної державної адміністрації на рік підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

 

16.5. Додаткові питання для розгляду на засіданні колегії можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою райдержадміністрації.

 

16.6. Затверджений план засідань колегії  на рік доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за тиждень до початку року.

 

16.7. Організаційний відділ апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 30 днів до чергового засідання колегії готує доповідну записку голові райдержадміністрації за підписом керівника апарату райдержадміністрації з переліком питань для розгляду на засіданні колегії.

За результатами розгляду доповідної записки голова райдержадміністрації визначає дату, час, місце проведення та погоджує перелік питань для розгляду на засіданні колегії.

 

16.8. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до проекту порядку денного засідання колегії, організаційний відділ апарату райдержадміністрації розробляє розгорнутий план підготовки (не пізніше ніж за 30 днів до засідання).

Розгорнутий план підготовки питань на засідання колегії попередньо погоджується із керівником апарату райдержадміністрації, після чого затверджується головою райдержадміністрації.

Затверджений розгорнутий план підготовки питань на засідання колегії в стислі терміни доводиться до виконавців організаційним відділом апарату райдержадміністрації.

 

16.9. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань і з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації, який не пізніше ніж за 5 днів (позапланового ‑ за 2 дні) до засідання подає його керівнику апарату райдержадміністрації, який погоджує проект порядку денного засідання колегії з головою райдержадміністрації.

У проекті порядку денного зазначається доповідач з кожного питання.

Проект порядку денного засідання колегії районної державної адміністрації підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації.

 

16.10. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть заступники голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, які готують питання на розгляд колегії.

 

16.11. На розгляд колегії через організаційний відділ апарату райдержадміністрації подаються матеріали (окремо з кожного питання порядку денного засідання колегії):

- проект порядку денного засідання колегії, у якому вказується доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання (візується виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

- довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

- проект рішення колегії (візується виконавцем, працівниками відділів апарату районної державної адміністрації: загальним, юридичним,спеціалістом  з питань контролю та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

- список осіб, відповідно до визначених категорій учасників, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

- список запрошених осіб, які виявили бажання брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

- довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо) візуються виконавцем і заступником голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

16.12. Після засідання колегії структурний підрозділ райдержадміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із першим заступником голови  райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату згідно з розподілом обов’язків,відділами апарату райдержадміністрації: загальним, юридичним,спеціалістом з питань контролю і через організаційний відділ апарату райдержадміністрації подає на розгляд голові колегії.

Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснюють заступники голови райдержадміністрації разом із організаційним відділом апарату райдержадміністрації.

 

16.13. Рішення колегії райдержадміністрації можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації.            

 

16.14. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”(зі змінами), утворюється громадська рада.

 

17. Порядок підготовки та проведення нарад, інших заходів

 

17.1. Голова, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних  підрозділів райдержадміністрації проводять, відповідно до  плану   роботи  райдержадміністрації, а також у разі необхідності, наради з метою оперативного  розгляду  та вирішення питань, що належать  до їх компетенції.          

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація підготовки нарад у голови  райдержадміністрації, відповідних матеріалів на нараду покладається на заступників голови райдержадміністрації  відповідно  до  розподілу обов’язків, керівника відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації.  Організаційний   відділ апарату райдержадміністрації здійснює загальний контроль за ходом підготовки нарад.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, інші органи,що готують питання для розгляду на нараді за участю голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації за день до проведення наради узгоджують схему розсадки всіх запрошених у залі та учасників президії.

Після узгодження схеми розсадки структурні підрозділи райдержадміністрації, інші органи, що готують питання порядку денного наради, самостійно друкують таблички відповідно до встановлених стандартів.

У разі необхідності проведення нарад із використанням системи мультимедійного супроводу особи, відповідальні за підготовку та проведення наради, не пізніше ніж за 3 дні повідомляють загальний відділ апарату райдержадміністрації, а за день надають презентаційні матеріали наради з урахуванням основних вимог до підготовки презентацій.

Організація підготовки нарад у заступників голови райдержадміністрації  покладається  на керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.      

Для вирішення окремих проблем соціально-економічного розвитку головою  районної державної адміністрації, його заступниками  проводяться  галузеві  наради за участю осіб, які визначаються керівництвом  райдержадміністрації.

У разі необхідності головою райдержадміністрації (або за його дорученням першим  заступником, заступниками голови  райдержадміністрації)  проводяться  наради  за  участю  голів місцевих рад,  голови  або  заступника голови районної ради,  керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів    міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,  районних організацій.

Керівниками підрозділів райдержадміністрації, які виносять питання на нараду, завчасно готується план підготовки та порядок проведення наради, інших заходів і необхідні матеріали.

Плани підготовки проведення нарад в райдержадміністрації затверджуються  головою або заступниками голови райдержадміністрації.  Пропозиції про строки, час,  місце та інші питання, пов’язані з організацією підготовки і проведенням заходів, погоджуються із   керівником апарату  районної державної   адміністрації та   доводяться до відома начальника організаційного відділу апарату райдержадміністрації.

Участь в районних заходах керівників структурних підрозділів,  керівництва місцевих рад, підприємств,  установ та  організацій погоджується головою районної державної адміністрації, інших категорій працівників райдержадміністрацій – відповідними заступниками голови районної  державної  адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків. Запрошення здійснюється на підставі телефонограм за підписом голови райдержадміністрації.

Повідомлення про запрошення на районні заходи за участю голови райдержадміністрації, реєстрація прибуття на них запрошених осіб здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації.

Повідомлення про  запрошення на  районні заходи  за  участю  заступників  голови  райдержадміністрації  і  реєстрація  прибуття  на  них  учасників  здійснюється  відповідними  структурними підрозділами.

Наради з використанням секретної інформації проводяться лише в режимних приміщеннях, пристосованих  для цієї  мети, відповідно до  вимог   Порядку  організації  та   забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на  підприємствах,  в установах і організаціях,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року №939.

Підготовка приміщень до нарад, інше господарське забезпечення здійснюється загальним відділом та відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними  за  підготовку  та  проведення  заходів.

 

17.2. Порядок  денний, аналітичні  довідки про стан  справ  та  обґрунтування причини  внесення  питання  на  розгляд   надсилаються  учасникам наради завчасно, а  з  додаткових  (позапланових)  питань - подаються   в день проведення наради.

 

17.3. Прийняті  на   нарадах рішення оформляються протоколами  не  пізніше  ніж   у триденний  строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових   осіб,  які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

Оформлення протоколів  нарад, що  проводяться головою районної державної адміністрації, здійснюється організаційним відділом апарату районної державної адміністрації.

За пісумками нарад, з метою забезпечення невідкладного виконання термінових заходів або вирішення актуальних питань, що можуть бути оперативно виконані у стислі терміни, голова райдержадміністрації або його заступники можуть надавати доручення.

Оформлення доручень голови районної державної адміністрації за підсумками апаратних нарад  здійснюється  організаційним відділом апарату райдержадміністрації, інших нарад – керівниками структурних підрозділів  райдержадміністрації, відповідальними   за  підготовку  проведення нарад.

Оформлення  доручень голови райдержадміністрації,  наданих  під час перебування   в населених пунктах району, а також на підприємствах і установах, здійснюється  організаційним відділом  апарату райдержадміністрації.

Проекти доручень погоджуються шляхом їх візування, при цьому зазначаються ініціали, прізвище особи, яка візує проект доручення, а також дата візування.

Проекти доручень голови районої державної адміністрації опрацьовуються та візуються в такому порядку:

головний розробник(виконавець);

керівники інших структурних підрозділів районої державної адміністрації та її апарату(якщо проект доручення стосується вирішення питань, що належать до компетенції відповідного структурного підрозділу)

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації;

спеціаліст з питань контролю апарату райдержадміністрації;

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

заступник голови райдержадміністрації, який спрямовує та контролює(координує) діяльність розробника проекту доручення голови райдержадміністрації  згідно з розподлом обов’язків;

заступник голови райдержадміністрації, якщо проект доручення стосується вирішення питань, що належать до його компетенції;

керівник апарату райдержадміністрації.

Проекти доручень підлягають обов'язковому опрацюванню в загальному відділі апарату районної державної адміністрації. Працівник загального відділу апарату районної державної адміністрації, на якого покладені функції редагування, разом із візуванням проектів здійснює візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту.

Проекти доручень підлягають обов'язковому опрацюванню спеціалістом з питань контролю апарату районної державної адміністрації.

Проекти доручень підлягають обов'язковій правовій експертизі в юридичному відділі. Після візування проекту доручення начальником юридичного відділу, здійснюється візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту шляхом проставлення підпису працівника юридичного відділу.

Доручення голови районної державної адміністрації погоджуються не пізніше ніж у триденний термін після їх подання розробником.

Якщо під час опрацювання проекту доручення виявлена необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається на доопрацювання розробнику.

При підготовці проектів доручень голови районної державної адміністрації необхідно дотримуватись наступного:

завдання, що містяться в дорученні, повинні бути чіткими, однозначними, оперативними за змістом та термінами виконання;

у дорученні повинні вказуватись конкретні виконавці завдань та чіткі терміни виконання;

доручення повинно мати пункт, що встановлює основного виконавця, який узагальнює інформацію щодо його виконання та конкретний термін надання узагальненої інформації голові районної державної адміністрації.

Відповідальність за визначення термінів виконання наданих у дорученні завдань покладається на заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, розробника проекту доручення.

Усі протоколи та доручення, оформлені за підсумками нарад за участю голови районної державної адміністрації, підписуються головою районної державної адміністрації.

Заборонено надавати на підпис голові районної державної адміністрації проект доручення, який не пройшов опрацювання в порядку, визначеному цим Регламентом.

Відповідальність за оформлення протоколів і доручень за підсумками нарад за участю голови районної державної адміністрації, своєчасність доведення їх до спеціаліста з питань контролю апарату районної державної адміністрації та виконавців покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

Оформлення протоколів нарад, які проводяться заступниками голови районної державної адміністрації, і підготовка відповідних доручень здійснюється керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку і проведення нарад.

 

17.4. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації.                      

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови  районної  державної  адміністрації та оформлених відповідним протоколом, здійснюється спеціалістом з питань контролю апарату райдержадміністрації.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у заступників голови районної державної адміністрації, здійснюється керівниками відповідних  структурних підрозділів райдержадміністрації, які щотижня доповідають про стан їх виконання на апаратних нарадах  у заступників голови районної державної адміністрації.

                

17.5. Дозвіл на офіційне повідомлення для засобів масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати організаційний відділ апарату райдержадміністрації або уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

         

17.6. Підготовка нарад та інших заходів за участю іноземних делегацій, груп та окремих іноземців здійснюється відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, та Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання в Валківській районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, затвердженої розпорядженням  голови районної державної адміністрації від 19 травня 2011 № 270 (зі змінами).

 

17.7. Участь у роботі обласних селекторних нарад.

Селекторна нарада обласної  державної адміністрації проводиться, як правило, о 12.00  у п’ятницю з використанням системи ІР-телефонії або відеоконференцзв’язку зі студіями в районах, містах області із малого залу Будинку рад.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які визначені відповідальними за підготовку питань порядку денного обласної селекторної наради, не пізніше четверга, що передує дню проведення наради, надають керівнику апарату райдержадміністрації необхідні матеріали, погоджені з першим заступником голови райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов`язків, для надання їх голові райдержадміністрації, а саме:

- текст доповіді по основних питаннях, які повинен висвітлити голова райдержадміністрації під час своєї доповіді на селекторній нараді;

- аналітичні, інформаційні довідки, порівняльні таблиці, графічні матеріали і таке інше, у яких має бути порівняння даних за період поточного року, що розглядається, і минулого року.

- список осіб, які  запрошені на селекторну нараду із зазначенням прізвища особи, яка прийняла телефонограму, дати і часу її прийняття, номера телефону;

У день проведення селекторної наради відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації забезпечує:

- підготовку приміщення до проведення селекторної наради (провітрювання, робота кондиціонерів, робота мікрофонів, наявність води для керівництва тощо).

Організаційний відділ напередодні дня проведення селекторної наради уточнює списки реєстрації запрошених до районної студії;

у  день проведення селекторної наради:

- здійснює реєстрацію запрошених осіб до районної студії;

- за 5 хвилин до початку селекторної наради надає реєстраційні списки керівнику апарату райдержадміністрації.

 

17.8. Підготовка проведення  заходів до пам’ятних дат, урочистих подій тощо, у тому  числі доповідей, покладається на заступників голови райдержадміністрації   відповідно  до розподілу обов’язків і здійснюється згідно з планами підготовки заходів, які затверджуються головою райдержадміністрації.

 

17.9. При підготовці заходів за участю голови райдержадміністрації за його дорученням можуть готуватися:

тези виступів - на наради, засідання колегії, інших дорадчих органів райдержадміністрації, урочисті прийоми з нагоди знаменних дат і професійних свят, для робочих зустрічей, поїздок тощо;

доповіді - на урочисті збори, мітинги з нагоди державних свят, інші заходи.

Тези виступів та матеріали для доповідей голови райдержадміністрації готують структурні підрозділи відповідно до їх компетенції, що здійснюють підготовку вказаних заходів.

Погоджені і завізовані відповідним заступником голови райдержадміністрації матеріали для виступу подаються не пізніше як за 3 дні до проведення заходу начальнику організаційного відділу апарату райдержадміністрації, який готує проект доповіді та надає його голові райдержадміністрації.

 

 

17.10. Матеріально-технічне забезпечення масових заходів за участю голови райдержадміністрації та заступників голови райдержадміністрації, що проводяться поза приміщенням райдержадміністрації, здійснюється відповідальними особами, визначеними окремим планом підготовки заходу.

 

17.11. Проведення масових заходів (заходів з нагоди святкових і знаменних дат, меморіальних заходів тощо) за участю голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до плану роботи райдержадміністрації.

Плани підготовки та проведення масових заходів готують структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до їх компетенції. Завізовані керівниками структурних підрозділів плани в обов’язковому порядку погоджуються з начальником організаційного відділу апарату райдержадміністрації, підписуються відповідним заступником голови райдержадміністрації та затверджуються головою райдержадміністрації.

У разі внесення змін або доповнень плани підготовки та проведення масових заходів потребують повторного погодження.

 

17.12. Відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації щомісяця складаються списки осіб, день народження яких припадає на наступний місяць, після чого передаються організаційному відділу апарату районної державної адміністрації.

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації готує перелік державних, професійних свят і знаменних дат. Тексти вітань з нагоди визначних подій, ювілейних дат посадовців готують відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

Координацію робіт щодо організації вітань посадових осіб органів влади вищого рівня, центральних органів державної виконавчої влади,  депутатів місцевих рад з нагоди державних свят, кадрових призначень, вручення державних нагород, присвоєння почесних звань здійснює організаційний відділ апарату районної державної адміністрації.

Надсилання вітань забезпечується загальним відділом апарату райдержадміністрації.

Вітання колективів підприємств та організацій району з нагоди знаменних, ювілейних дат здійснюють  голова та заступники голови райдержадміністрації,  підготовку текстів здійснюють відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

 

18. Робота з нагородними документами, вручення нагород

 

18.1. Підготовка матеріалів про нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій здійснюється відповідальними працівниками відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації відповідно до Закону України "Про державні нагороди України", актів Президента України і Кабінету Міністрів України з цих питань, відповідних розпоряджень голови обласної та районної  державних адміністрацій.

Координацію роботи з підготовки нагородних документів, вручення нагород   здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

Підготовку матеріалів на засідання Комісії з питань нагородження районної державної адміністрації, організаційне та документальне забезпечення здійснює секретар Комісії.        

        

18.2. Матеріали про нагородження державними нагородами України   та   відзнаками Кабінету Міністрів України  подаються  до  обласної державної адміністрації  не пізніш  як за три місяці, а  клопотання  про нагородження відзнаками  обласного   рівня – за два тижні, відзнаками районного рівня – за тиждень до ювілею чи професійного свята.                      

Перелік документів, які   додаються  до    клопотання  про  нагородження державними  нагородами, відзнаками Кабінету  Міністрів України  та обласної  державної  адміністрації,  визначається  Порядком   підготовки  та  подання документів  для  розгляду  на  засіданнях комісії з питань нагород при голові районної державної адміністрації.

Клопотання про нагородження вноситься голові районної державної адміністрації  трудовими  колективами підприємств, установ та організацій   незалежно  від  типу  та  форми   власності,  місцеві органи  виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Відповідні клопотання вносяться для розгляду голові районної державної адміністрації і після  погодження  передаються  до обласної державної адміністрації.

За дорученням голови районної державної адміністрації документи про нагородження розглядаються заступниками голови   райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків, протягом  одного тижня.

Персональна відповідальність за якість і своєчасність підготовки документів про нагородження покладається на керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Після попереднього опрацювання нагородних матеріалів у структурних підрозділах районної державної адміністрації заступники голови   райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків надають голові районної державної адміністрації відповідні письмові пропозиції.

 

18.3. У разі невідповідності подання та нагородних матеріалів вимогам Закону України «Про державні нагороди України», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації з питань нагород документи повертаються органу, який їх надіслав, із супроводжувальним листом.

19. Матеріально-технічне забезпечення діяльності

районної державної адміністрації

 

19.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності самостійних структурних  підрозділів районної державної адміністрації здійснюється відповідними службами цих підрозділів.        

 

19.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

19.3. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації здійснює заходи  щодо утримання в належному стані приміщень районної державної  адміністрації, придбання, ремонту та технічного обслуговування обладнання, оргтехніки, меблів, закупівлі канцелярського приладдя, паперу, виготовлення друкованої  продукції, технічного забезпечення працівників апарату інших структурних підрозділів телефонним зв’язком  у тому числі і спеціальним зв’язком, тощо.

 

20. Організація забезпечення доступу до публічної інформації,

 розпорядником якої є Валківська районна держана адміністрація

 

20.1. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності Валківської районної державної адміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Валківською районою державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Валківської районної державної адміністрації, здійснюється  відповідальними особами загального відділу апарату райдержадміністрації, визначеними розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

20.2. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Валківська районна державна адміністрація, здійснюється за такими напрямами:

збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Валківською районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Валківської районної державної адміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

організація прийому інформаційних запитів, що надходять до Валківської районної державної адміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів районної державної адміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

 

20.3. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Валківська районна державна адміністрація, затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

21. Підготовка робочих поїздок керівництва області до району

 

21.1. Загальне керівництво підготовкою  робочих поїздок керівництва області до району здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

21.2. Підготовка робочих поїздок керівництва області до району здійснюється згідно з планами підготовки, проекти яких розробляються організаційним відділом апарату районної державної адміністрації. Цим відділом формується програма перебування на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо об’єктів відвідування, перелік яких погоджується з відповідними заступниками голови районної державної адміністрації.

 

21.3. Відповідальність за підготовку окремих об’єктів і заходів, передбачених програмою перебування, а також документів, визначених планом підготовки, несуть заступники голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків та керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

21.4. Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації у процесі підготовки робочих поїздок взаємодіє з відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

 

22. Порядок забезпечення візитів представників іноземних держав

 

Під час візитів представників іноземних держав питання безпеки їх перебування та пересування, безпеки громадського порядку інші протокольні та організаційні питання забезпечує перший заступник голови районної державної адміністрації.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                          Н.Б. Желевська

 

Додаток 1

до Регламенту Валківської районної державної адміністрації

(пункт 2.1.)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням  районної

державної адміністрації

 

 

Перспективний план

(основні напрями)

діяльності Валківської районної державної адміністрації

на ______ рік

 

 

№№

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

 

1. Засідання колегії районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

2. Структурна перебудова економіки, створення умов

для розвитку її галузей, відродження вітчизняного товаровиробника

 

 

 

 

 

2.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

3. Розвиток промислового комплексу

 

 

 

 

 

3.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

4. Забезпечення функціонування паливно-енергетичного комплексу

 

 

 

 

 

4.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій

 

 

 

 

 

5. Реформування аграрного сектора економіки та земельних відносин

 

 

 

 

 

5.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

6. Фінансова, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

 

 

6.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

7. Забезпечення функціонування житлово-комунального господарства, розвитку будівельного комплексу, транспорту, зв’язку, побутового, торговельного обслуговування населення

 

 

 

 

 

7.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

8. Розвиток та підтримка підприємництва

 

 

 

 

 

8.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

9. Соціальний захист населення

 

 

 

 

 

9.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

10. Охорона здоров’я

 

 

 

 

 

10.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

11. Забезпечення діяльності гуманітарної сфери

 

 

 

 

 

11.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

 

12. Формування суспільних відносин та інформаційного простору в районі

 

 

 

 

 

12.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

13. Забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян

 

 

 

 

 

13.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

14. Оборонна робота, вирішення питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 

 

 

 

 

14.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

15. Охорона довкілля

 

 

 

 

 

15.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

16. Взаємодія з органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

16.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

17. Міжнародні зв’язки

 

 

 

 

 

17.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

 

18.Організація контролю за виконанням законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

19. Інформаційно-комп’ютерне забезпечення роботи райдержадміністрації

 

 

 

 

 

19.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

20. Комплексні перевірки, надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації

 

 

 

 

21. Перевірка діяльності органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

 

 

 

 

22. Участь у підготовленні та проведенні масових заходів, урочистостей

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                

районної  державної адміністрації           (підпис)                       (ініціали та прізвище)      

 

 “___” _____________ 20___ р.

 

Додаток 2

до Регламенту Валківської районної державної адміністрації

(пункт 2.1. )

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням районної

державної адміністрації

 

 

ПЛАН  РОБОТИ

Валківської  районної  державної адміністрації

на _____ квартал 20 ___ року

 

 

 

№№

п/п

Назва заходу

Дата

проведення

 

Готують матеріали

Відповідальний

за підготовку

 

1. Питання для розгляду  на  колегії   райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

2. Питання для розгляду в робочому порядку:

 

а) підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

 

 

 

 

 

б) вивчення питань із подальшим інформуванням керівництва райдержадміністрації

 

 

 

 

 

3. Вивчення роботи виконкомів  місцевих рад

(із питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади), надання практичної допомоги, взаємодія з органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Питання  для вивчення у порядку контролю за виконанням:

 

4.1. Законів України

 

 

 

 

 

 

4.2. Указів, розпоряджень і доручень Президента України

 

 

 

 

 

 

4.3.Постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

4.4.Доручень Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

 

4.5.Розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

4.6 Інших документів

 

 

 

 

 

 

5.Організаційна робота, участь у розробці та розробка програм, заходів райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

6.Робота щодо забезпечення громадських відносин,

формування інформаційного простору в районі

 

 

 

 

 

 

7.Наради, засідання комісій, робочих груп, семінари, навчання

 

 

 

 

 

 

8. Участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей, виставок тощо

 

 

 

 

 

 

9. Інші заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                 

районної  державної адміністрації                 (підпис)                (ініціали та прізвище)      

 

 

 “___” _____________ 20___ р.

 

 

Додаток 3

до Регламенту Валківської районної державної адміністрації

(пункт 2.1.)

 

 

 

План

основних заходів Валківської районної державної  адміністрації

у ____________ 20____  році

                                                               (назва місяця)

 

 

Дата проведення

Назва заходу

Місце

проведення

 

Відповідальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                 

районної  державної адміністрації                       (підпис)         (ініціали та прізвище)

 

 

 “___” _____________ 20___ р.

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Регламенту Валківської районноїдержавної адміністрації

(підпункт 2.4.2.)

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

Валківської  районної державної адміністрації

 

 

з __ по__  _______   20___року

                       (дата місяця, року)

 

 

 

Дата та час проведення

Назва заходу

Місце проведення

 

Відповідальний

 

 

Понеділок

 

 

 

 

 

Вівторок

 

 

 

 

 

Середа

 

 

 

 

 

Четвер

 

 

 

 

 

П'ятниця

 

 

 

 

 

Субота

 

 

 

 

 

Неділя

 

 

 

 

 

(заходи протягом тижня та інші, дата та час яких уточнюється)

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                 

районної  державної адміністрації                     (підпис)             (ініціали та прізвище)     

 

 

 “___” _____________ 20___ р.

 

Додаток 5

до Регламенту Валківської районної державної адміністрації

(пункт 2.11.)

 

 

Відомості

про виконання плану роботи Валківської райдержадміністрації

у ____ кварталі 20____ року

структурним підрозділом ________________________ райдержадміністрації

 

Кількість запланованих питань                                     -

із них

            виконано                                                                              -

            не виконано                                                             -

            перенесено на наступний квартал                        -

            знято з виконання як неактуальних                                  -

 

№№

п/п

Питання

Заплановано

Фактично виконано

Прийнято розпоряджень

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

1)

Кількість питань із перевірки виконання раніше прийнятих рішень, усього

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

законів України

 

 

 

 

актів Президента

 

 

 

 

актів Уряду

 

 

 

 

розпоряджень голови облдержадміністрації

 

 

 

 

 

розпоряджень голови райдержадміністрації

 

 

 

2)

Кількість питань, що передбачали перевірку роботи конкретних місцевих органів влади, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

структурних підрозділів райдержадміністрацій

 

 

 

 

виконавчих органів місцевих рад

 

 

 

 

комплексно

 

 

 

 

3)

Кількість питань, запланованих для розгляду на засіданнях колегії, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

а) про підсумки соціально-економічного розвитку району

 

 

 

 

б) про стан розвитку конкретної галузі

 

 

 

 

в) про додаткові заходи (програму) соціально-економічного (комплексного) розвитку району

 

 

 

 

г) про додаткові заходи (програму) розвитку конкретної галузі

 

 

 

 

д) про роботу конкретних структурних підрозділів райдержадміністрації (комплексно або з конкретного напряму)

 

 

 

 

е) про роботу виконавчих органів місцевих рад з виконання делегованих повноважень (комплексно або з конкретного напряму)

 

 

 

 

з) інші питання

 

 

 

 

 

 

Керівник _____________________________________                                   __________________

                        (назва структурного підрозділу)                                                    (підпис, П., І., Б.)

 

 

Примітка:

у разі наявності питань, що були заплановані, але не виконані, потрібно конкретно вказати які питання та назвати причини невиконання;

перенесення запланованого питання на наступний квартал можливе лише за письмовою згодою голови райдержадміністрації, тому при наявності такого факту до звіту додається відповідний лист зі згодою голови райдержадміністрації.

 

Додаток 6

до Регламенту Валківської

районної державної адміністрації

(пункт 16.1.)

 

 

ЗВІТ

про роботу консультативно-дорадчих органів

районної державної адміністрації

за квартал, півріччя, 9 місяців, рік

 

___________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу)

 

п/п

Назва консультативно-дорадчого органу

(№ і дата розпоряджень, яким він утворений та якими внесено зміни)

 

Склад

(осіб.)

Проведено засідань у звітному періоді

Протокол засідання (№, дата)

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації видані за пропозиції консультативно-дорадчого органу

(№ і дата)

Пропозиції щодо доцільності подальшого функціонування (обґрунтування щодо скасування)

Згідно з положенням

 

Фактично

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Керівник ___________________________________                                __________________

(назва структурного підрозділу)                                               (підпис, П. І. Б.)

 

 

 

Додаток 7

до Регламенту Валківської

районної державної адміністрації

(пункт 10.9.)

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

 

______________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено _________________________________________

                                                              (найменування структурного підрозділу,

____________________________________________________________________________________

                                 іншого органу, що є головним розробником)

 

____________________________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

 

та погоджено:

 

без зауважень

 

___________________________                  __________________________________

                 (посада)                                                           (ім’я та прізвище)

 

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

 

___________________________                  __________________________________

                 (посада)                                                           (ім’я та прізвище)

 

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

 

___________________________                  __________________________________

                 (посада)                                                           (ім’я та прізвище)

 

 

            Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ Регламенту Валківської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від ___________  № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

 

____________________________________    _______________            _________________________

(найменування посади керівника                             (підпис)                           (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є  головним розробником)

 

 

" ______" _________________20_____ р.

 

Додаток 8

до Регламенту Валківської

районної державної адміністрації

(пункт 10.10.)

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

 

щодо проекту розпорядження _______________________________________

                                        (назва)

 

 

  1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції до їх змісту)

 

Спосіб урахування

 

 

 

 

 

 

  1. Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції до їх змісту)

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

 

 

 

___________________________           _________________        ______________________________

(найменування посади керівника                     (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

 

 

„_____” __________________20_____р.

 

 

 

 

 

           

 

Додаток 9

до Регламенту Валківської

районної державної адміністрації

(пункт 10.11.)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

до проекту розпорядження  _______________________________________

                                                 (назва)

 

 

1. Обгрунтування необхідності видання розпорядження

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання конституції України, законів України,  актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, за власною ініціативою тощо) і стисло викладається суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується  розпорядження, причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

 

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті  прийняття розпорядження, та механізм  його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3. Правові аспекти

 

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Наводяться фінансово-економічні обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

5. Позиція заінтересованих органів

 

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

 

6. Регіональний аспект

 

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 

7. Громадське обговорення

 

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

8. Прогноз результатів

 

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

 

___________________________                  ______________                    ___________________

(найменування посади керівника                      (підпис)                               (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

"___"  _______________20_____р.

 

 

 

 

 

Додаток 10

до Регламенту Валківської

районної державної адміністрації

(пункт 10.12.)

 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА  ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження __________________________________________

                                          (назва)

 

 

 

 

Зміст положення

чинного розпорядження

Зміст відповідного положення

проекту розпорядження

 

 

 

 

 

 

___________________________                  ______________                    ___________________

(найменування посади керівника                      (підпис)                             (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

"___"  _______________20____р.

 

 

 

Додаток 11

до Регламенту Валківської

районної державної адміністрації

(пункт 10.19.)

 

ВИСНОВОК

юридичного відділу  апарату районної державної адміністрації

 

            до проекту _______________________________________________________

                                                                                  (назва)

 

Проект розпорядження розроблено _________________________________________________

                                                                  (найменування головного розробника проекту)

________________________________________________________________________________

                                  іншого органу, що є головним розробником)

 

  1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

 

 

1) ______________________________________________________________________________

                                (Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

________________________________________________________________________________

                       розпорядженням голови облдержадміністрації, райдержадміністрації)

 

2) ______________________________________________________________________________

                                     (вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються

________________________________________________________________________________

                                                     недоліки, зокрема логічні та змістові)

 

2. Узагальнений висновок _________________________________________________________

                                                    (наводиться узагальнений висновок та пропозиції

________________________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

________________________________________________________________________________

проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

            Правову  експертизу проекту розпорядження проведено:

 

_______________________________           ____________________  ______________________

(найменування посади працівника                                               (підпис)                           (ініціали та прізвище)

юридичного відділу апарату районної

державної адміністрації)

 

_______________________________           _____________________  _____________________

(начальник юридичного відділу апарату                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище)

районної державної адміністрації)

 

 

„____” ____________20_____ р.

 

ЗМІСТ

 

№№  розділів

Назва розділу

Сторінка

1

Загальні положення

1

2

Планування роботи райдержадміністрації

2

3

Організація роботи апарату райдержадміністрації

6

4

Кадрова робота

8

5

Погодження призначення на посади керівників районних, міськрайонних та міжрайонних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

13

6

Організація роботи з документами

18

7

Організація роботи з контролю за виконанням документів

20

8

Організація розгляду звернень громадян та проведення  особистого прийому громадян

23

9

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

25

10

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

26

11

Публічне обговорення  проекту розпорядження голови райдержадміністрації

32

12

Порядок подання пропозицій до порядку денного та внесення проектів рішень на розгляд сесії районної ради

33

13

Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

35

14

Порядок інформування обласної державної адміністрації та населення про найважливіші події, явища і тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного  та культурного становища в районі

36

15

Порядок здійснення районною державною адміністрацією контрольних повноважень

37

16

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

39

17

Порядок підготовки та проведення нарад, інших заходів

43

18

Робота з нагородними документами, вручення нагород

47

19

Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації

 

48

20

Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Валківська районна держана адміністрація

49

21

Підготовка робочих поїздок керівництва області до району

49

22

Порядок забезпечення візитів представників іноземних держав

50

23

Додатки

51

24

Зміст

67