Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

13 березня 2018 року № 238

 

 

РЕГЛАМЕНТ

громадської ради при Валківській районній державній адміністрації Харківської області

 

Загальні положення

 

1. Регламент громадської ради при Валківській районній державній адміністрації Харківської області (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Валківській районній державній адміністрації (далі – громадська рада).

2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Валківську районну державну адміністрацію, громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має чотири заступника, які обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради (далі – заступники голови), здійснюється головою громадської ради.

Планування роботи

5. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними) планами,  які затверджуються громадської радою.

6. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретарем громадської ради за пропозиціями постійних комітетів громадської ради.

План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Валківської районної державної адміністрації, громадської антикорупційної 

експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Валківською районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

- чергові засідання громадської ради;

- засідання постійних і тимчасових комітетів;

- проведення громадської експертизи діяльності Валківської райдержадміністрації;

- проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

- заходи в межах проведення Валківською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю;

- забезпечення інформування громадськості про діяльність громадської ради;

- інші заходи в межах повноважень громадської ради.

8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

9. Члени громадської ради подають керівникам постійних комітетів свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу. Схвалені пропозиції на засіданнях комітетів розглядаються правлінням громадської ради і їхнього затвердження включаються до плану роботи не пізніше, ніж за тиждень відповідно до поточного року або кварталу.

10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті Валківської районної державної адміністрації.

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим 

представником дату, час і місце проведення засідання громадської ради. Проект порядку денного засідання попередньо затверджується правлінням.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Валківської районної державної адміністрації не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення чергового засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Валківської районної державної адміністрації.

13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради і розглядаються правлінням громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється правлінням громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайт Валківської районної державної адміністрації.

14. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник Валківської районної державної адміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів 

громадської ради, постійних чи тимчасових комітетів громадської ради.

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради або/та постійними, тимчасовими комітетами громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за п’ять днів до початку засідання громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до кожного члена громадської ради шляхом оприлюднення на веб-сайті Валківської районної державної адміністрації не пізніше як за три дні до початку засідання громадської ради

18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням один із його заступників.

19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

20.1. На першому засіданні громадської ради головує голова установчих зборів до того часу поки не буде обраного голову громадської ради нового складу.

20.2. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради скликається у період не пізніше як у десятиденний термін з дня проведення установчих зборів.

21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

23. Рішення громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

розсилку головою/секретарем громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти, вказаної у анкеті члена громадської ради та оприлюднення на веб-сайті Валківської райдержадміністрації;

встановлення терміну для надсилання членами громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

узагальнення пропозицій та зауважень;

підготовку та розсилку головою громадської ради кожному члену громадської ради остаточного варіанту рішення на веб-сайті Валківської райдержадміністрації;

голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту із підтвердженням своєї позиції особисто або по телефону не пізніше десяти днів до початку чергового засідання.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради

Організація роботи Правління, постійних та тимчасових комітетів, експертних груп громадської ради

24. На другому засіданні громадської ради нового складу ухвалюється рішення про створення постійних комітетів та їх тематику, а також обирає керівництво постійних комітетів.

До складу Правління громадської ради включаються за посадою: голова громадської ради, його заступники, секретар громадської ради (якщо він обраний із числа членів громадської ради), а також – голови постійних комітетів. Правління забезпечує організацію виконання рішень громадської ради та виконання планів роботи. Засідання правління проводяться раз на місяць.

25. Експертні групи, тимчасові комітети громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради у разі 

необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комітети створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комітети створюються на визначений період часу.

26. До складу комітетів, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комітетів, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники та представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

27. Основною формою роботи постійних та тимчасових комітетів, експертних груп є засідання, що проводяться не рідше, раз на місяць, а тимчасових комітетів та експертних груп у разі потреби.

28. Засідання постійних та тимчасових комітетів, експертних груп проводяться відкрито.

29. Постійний та або тимчасовий комітет очолюють голова та заступник або заступники, котрі призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цього комітету. 

Засідання комітетів проводяться не рідше, ніж раз на місяць.

Взаємовідносини громадської ради з Валківською районною державною адміністрацією

30. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Валківської районної державної адміністрації.

31. Громадська рада готує та подає до Валківської райдержадміністрації щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.

32. Громадська рада може подати до Валківської районної державної адміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення одного із постійних комітетів і затверджених Правлінням громадської ради.

33. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує Валківську районну державну адміністрацію про ухваленні громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади,  громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності  Валківської районної державної адміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

35. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Валківської районної державної адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою винятково на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

36. Для проведення громадської експертизи діяльності Валківської районної державної адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів комітет громадської ради «З питань запобігання протидії корупції, законності та захисту громадянських прав населення» утворює експертну групу, до складу якої може залучати інші постійні комітети громадської ради і експертів за їх згодою. 

37. Результати проведення громадської експертизи діяльності Валківської районної державної адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

38. На офіційному веб-сайті Валківської районної державної адміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

39. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням схвалюється правлінням громадської ради, а потім виноситься на затвердження громадської ради.

40. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Валківської районної державної адміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

41. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням один із заступників.

У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися винятково рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.