Положення про колегію

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

07.06.2013 № 185

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державній адміністрації.

2. Колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

5. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

П. Функції колегії

6. Колегія райдержадміністрації:

6.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації.

6.2. Розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства;

- забезпечення ефективної співпраці з центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та органами місцевого самоврядування;

- розширення міжнародного співробітництва у відповідних сферах діяльності;

- формування та реалізації в районі державної політики у відповідних сферах діяльності.

6.3. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку району, бюджету району, державні, регіональні та районні програми у різних сферах діяльності та визначає шляхи їх реалізації.

6.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

6.5. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

6.6. Аналізує і координує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій.

6.7. Аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

6.8. Розглядає результати роботи райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень), а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів.

6.9. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

6.10. Розглядає в порядку контролю питання про виконання прийнятих рішень.

6.11. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

Ш. Склад колегії

7. Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою райдержадміністрації.

8. До складу колегії районної державної адміністрації входять:

- голова райдержадміністрації (голова колегії), перший заступник і заступники голови, керівник апарату (за посадою), керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації;

- у разі потреби, керівники районних відділень територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок підприємств, установ та організацій можуть бути включені їх представники.

 

ІV. Організація роботи колегії

 

9. Організація роботи колегії визначається Регламентом районної державної адміністрації, цим Положенням.

10. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається головою.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

11. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін їх розгляду, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації не пізніше ніж за 30 днів до початку року надають до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації погоджені з заступниками голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, пропозиції до плану засідань на рік.

Організаційний відділ узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його з керівником апарату районної державної адміністрації та не пізніше ніж за 20 днів до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

12. Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за два тижні до початку року.

13. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації. Підготовка розгорнутого плану і матеріалів на засідання колегії готуються в стислі терміни.

14. Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації не пізніше ніж за 35 днів до чергового засідання колегії готує доповідну записку за підписом керівника апарату районної державної адміністрації з переліком питань для розгляду на засіданні колегії.

За результатами розгляду доповідної записки голова районної державної адміністрації визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії.

15. Для підготовки матеріалів з питань. які внесені до проекту порядку денного засідання колегії, організаційний відділ апарату райдержадміністрації розробляє розгорнутий план підготовки (не пізніше ніж за 30 днів до засідання).

План підготовки попередньо погоджуються з керівником апарату, після чого затверджується головою райдержадміністрації.

Затверджений розгорнутий план підготовки питань на засідання колегії в стислі терміни доводиться до виконавців організаційним відділом апарату райдержадміністрації.

16. Заступники голови райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, протягом тижня, після затвердження розгорнутого плану підготовки засідання колегії визначають структурні підрозділи райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, які відповідають за підготовку матеріалів на засідання колегії, визначають доповідача з даного питання.

17. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, які відповідають за підготовку матеріалів на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучають їх до роботи з підготовки необхідних матеріалів.

18. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації, який не пізніше ніж за 7 днів (позапланового – за 5 днів) до засідання подає його для погодження голові райдержадміністрації.

Проект порядку денного визначає доповідача з кожного питання та осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця роботи та займаних посад.

19. Структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за підготовку питань для розгляду на засіданні колегії, подаються матеріали (окремо з кожного питання) через організаційний відділ апарату райдержадміністрації:

19.1. Проект порядку денного засідання колегії, у якому вказується доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання (візується виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків).

19.2. Довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків).

19.3. Проект рішення колегії (візується виконавцем; відділами апарату районної державної адміністрації: загальним, юридичним; спеціалістом з питань контролю та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків).

19.4. Список осіб, відповідно до визначених категорій учасників, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків).

19.5. Список запрошених осіб, які виявили бажання брати участь у обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займання посад.

19.6. У разі необхідності довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо) візуються виконавцем і заступником голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

20. На засідання колегії можуть бути запрошені керівники підрозділів райдержадміністрації, районних організацій та установ, органів місцевого самоврядування, які мають відношення до питань, що розглядаються.

21. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) і керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.

22. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше ніж за 5 днів до чергового засідання надають матеріали до організаційного відділу апарату райдержадміністрації відповідно до п.17 цього Положення.

Начальник організаційного відділу апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

Не пізніш як за 2 дні до засідання колегії всі документи подаються голові райдержадміністрації через керівника апарату.

23. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за один день до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.

24. Повідомлення членів колегії, голів місцевих рад про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрації її членів здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації, інших учасників засідання - структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за підготовку питань порядку денного.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, відповідальні за підготовку питань порядку денного, за п’ять днів до початку засідання колегії, надають до організаційного відділу апарату райдержадміністрації в друкованому та електронному вигляді, погоджені у відповідних заступників голови райдержадміністрації, списки запрошених на засідання колегії райдержадміністрації із зазначенням всіх даних про запрошених: прізвище, ім’я та по батькові, посада, число, місяць, рік народження, службові та мобільні телефони.

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації несуть відповідальність за своєчасність подання матеріалів та правильність їх оформлення.

V. Порядок проведення засідання колегії

25. Засідання колегії веде її голова, у разі його відсутності перший заступник районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього - один із заступників районної державної адміністрації, на якого покладено виконання функцій і повноважень голови районної державної адміністрації.

26. Засідання колегії є легітимним, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.

27. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

У разі, коли член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного у письмовій формі та інформувати керівника апарату райдержадміністрації.

28. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

29. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, обов'язково реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

30. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

31. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

32. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного

голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

33. У разі проведення спільних засідань колегій райдержадміністрації та інших органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.

34. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео, -фотозйомки і звукозапису.

35. Після засідання колегії структурний підрозділ райдержадміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заступником голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків, відповідними відділами апарату райдержадміністрації: загальним, юридичним, спеціалістом з питань контролю і через організаційний відділ апарату райдержадміністрації подає на розгляд голові колегії.

Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснюють заступники голови райдержадміністрації разом з організаційним відділом апарату райдержадміністрації .

36. Рішення колегії оформляються протоколами, які складаються організаційним відділом апарату райдержадміністрації та підписуються головуючим на засіданні. Візується керівником апарату та працівником який веде протокол. У протоколах вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування по кожному питанню.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади, візуються керівником апарату райдержадміністрації та працівником, який веде протокол.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

      37. Рішення колегії, розпорядження голови райдержадміністрації, видані за підсумками її засідань, доводяться організаційним відділом до членів колегії, а загальним відділом апарату райдержадміністрації до структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, у частині, що їх стосується, за розрахунками розсилки, наданими виконавцями.

38. Стенографування (технічний запис) засідань колегії райдержадміністрації забезпечує організаційний відділ апарату райдержадміністрації. Стенограма засідання колегії оформляється оргвідділом апарату райдержадміністрації протягом чотирьох днів.

39. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у організаційному відділі апарату райдержадміністрації.

40. Організаційний відділ апарату райдержадміністрації надає методичну допомогу відповідальним за підготовку засідань колегії.

Керівник апарату, у разі необхідності, має право до цієї роботи залучати інші підрозділи апарату райдержадміністрації.

41. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, який несе відповідальність за підготовку приміщення, технічне оснащення засідань колегії.

Мультимедійне та інше інформаційно-комп’ютерне забезпечення засідань колегії покладається на загальний відділ (спеціаліста з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення) апарату районної державної адміністрації.

Чергування біля залу під час проведення засідань колегії забезпечує загальний відділ.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

42. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють заступники голови районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків) та спеціаліст з питань контролю апарату райдержадміністрації.

43. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                               Н.Б. Желевська

 

 

Осман 5 13 85